توصیه های مفید برای پناهجویان و پناهندگان در کشور بلغارستان

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

حقوق بنیادی و چگونگی دسترسی به آنها

 پیشگفتار مختصر:

روند رسیدگی به در‌خواست حمایت شما، به موازات روند ادغام شما با جامعه ی میزبان می باشد.  شناخت حق و حقوق خود و چگونگی دستیابی به آنها گام مهمی در پیشبرد موفقیت آمیز روند ادغام شما با جامعه ی میزبان است.

اگرهنوز به سن قانونی نرسیده اید  (زیر۱۸ سال هستید) شما دارای بعضی حقوق خاصی می باشید. لطفاً به پایان این بروشور مراجعه بفرمایید.

دسترسی به روند بررسی درخواست حمایت شما

۱) هر انسان حق دارد در خواست پناه (حمایت بین‌المللی‌) دهد ، در حالی که  تعقیب شده باشد ویا زندگی و امنیت ایشان در معرض خطر باشد.

 برای دست یابی به حق پناهجوی، شما می توانید از طریق ارائه درخواست حمایت (پناهجوی) در جمهوری بلغارستان اقدام نمایید. میتوانید درخواست خود را به طور شفاهی از طریق اظهار در خواست حمایت یا پناه،  درحضور نماینده مسئول ارائه دهید و یا به صورت نوشتاری درخواست حمایت نمایید. شما می توانید درخواست نوشتاری خود را به زبان مادری خود بنویسید. زمانی که درخواست ارائه شود، نهاد دولتی دریافت کننده موظف است درخواست را  بلافاصله به آژانس دولتی پناهجویان (اگربه دنبال حمایت بین‌المللی هستید) و یا به دفتر رئیس جمهور (اگربه دنبال پناه هستید) تحویل   دهد.

در کشور بلغارستان نهاد اصلی موظف رسیدگی به درخواست حمایت رئیسآژانس دولتی پناهجویان («داب» در متن زیر) می باشد. او، طبق «مقررات ژِنِو در مورد استاتوت پناهندگان»، پناهندگی اعطاء  می کند و حمایت بشردوستانه زمانی به شخص متقاضی اعطاء  می کند که شخص متقاضی در معرض خظر از دست‌انداز جدی باشد. بطور کلی پناهندگی و حمایت بشر‌‌دوستانه «حمایت بین‌المللی» نامیده میشوند.تصمیمات رئیس داب ذکر دلیل شامل دارند، و همچنین این تصمیمات قابل استیناف در دادگاه می باشند.

در بلغارستان نهاد دیگری که قادر به اعطاء ی پناهندگی می باشد، کمیته ی پناهندگی تحت صلاحیت دفتر ریاستجمهوری کشور می باشد.  رئیس جمهور  بلغارستان به اتباع خارجی تعقیب شده به دلیل باورها یا اعمال خود مبنی بر حمایت از آزادیها و حقوق شناخته شده بین المللی، وموقعه‌ایکهتخمینمینمایندکهبهدلیلبهره‌هایملیو‌یاشرایطخاصیموردنیازمی  باشد، پناهندگی اعطاء  می نماید. نکته ی متمایز کننده ی این روند است که، رأی صادره از طرف رئیس کمیته ی پناهندگی تحت صلاحیت ریاست جمهوری قابل استیناف در دادگاه نمی باشد.

۲) شما از لحظه ی ‌ارائه درخواست حمایت(پناهجوی) ،پناهجو تلقی می شوید. از این لحضه حق دارید تا صدور تصمیم نهایی ‌در مورد درخواستتان  در قلمرو کشور بلغارستان  اقامت نمایید.

برای اثبات این که شما  درخواست پناهندگی خود را ارائه نموده اید، از شخص مسئول که به او تقاضای کتبی خود را تحویل داده‌اید، بخواهید که به شما شماره ی ورودی در خواست ارائه دهد، که نشان دهد درخواست شما ثبت شده است. اگر به آژانس دولتی پناهجویان درخواست پناهندگی ارائه کرده‌اید و سه روز پس از ارائه درخواست، آژانس دولتی پناهجویان شما را ثبت نام نکرده است (برگزار کردن مصاحبه از شما ، گرفتن آثار انگشت وتحویل دادن کارت ثبت نام) شما حق دارید علیه عدم فعالیت از طرف رئیس آژانس دولتی پناهجویان در دادگاه طرح دادخواهی ارائه نمایید. همچنین اگر درخواست پناهندگی خود را به نهاد دیگری ارائه کرده‌اید و ۶ روز پس از گذشت تاریخ ارائه درخواست شما، آژانس دولتی پناهجویان ثبت‌ نام در خواست شما را انجام نداده است، شما حق دارید در دادگاه چنین دادخواهی نمایید. این دادخواهی براساس بند ۲۵۷ از آیین اداری واجرایی وابسته به ماده ۶ از مصوبه ۲۰۱۳/۳۲/اا  (اتحادیه اروپا).

۳) کسی که به دنبال پناهگاه ( حمایت)  وارد کشور شود نباید مجازات شود.

اگر به دلیل عبور از مرز بطور غیر قانونی در دادگاه علیه شما دادرسی تشکیل شود، باید بدانید که طبق بند ۲۷۹،ماده ۵ از قانون مجازات جمهوری بلغارستان، عبور از مرز جرم نیست اگر  به هدف درخواست حمایت (پناهجوی) باشد. زمان بردن شما پیش قاضی می توانید به این فرمان اشاره نموده و خود را مقصر اعتراف نکنید.

اگر به دلیل ورود غیر قانونی به بلغارستان در دادگاه محکوم  شناخته شده‌اید، معمولاً به شما محکومیت «مشروط» داده می شود، یعنی شما مجازات چند ماهه محرومیت از آزادی (حبس) دارید ولی این حکم اجرا نمی شود و برای یک دوره مشخص به حالت تعلیق در می آید، در طی آن نباید دوباره این جرم را نجام دهید. اگر در طی دوره تعلیق، شما مجدداً از مرز بطور غیر قانونی عبور کنید و یا سعی کنید این کار را انجام دهید (سعی کنید از بلغارستان بطور غیر قانونی خارج شوید) حکم شما به اجرا در خواهد آمد و شما محکوم به متحمل شدن دوره ی محکومیت خود می شوید به علاوه محکومیت ارتکاب جرم دوم.

در زمان روند بررسی درخواست حمایت شما

۴)در طی ثبت نام شما به عنوان پناهجو آژانس دولتی پناهجویان(داب) اثر انگشت شما را گرفته  و اطلاعات اساسی شخصی شما را جمع‌آوری می کند.

این یک روند متعارف است. شما میتوانید از نمایندگان مسئول درخواست نمایید که خود را رسماً و با احراز تعلق داشتن به «داب» به شما معرفی نمایند. اثر انگشت و اطلاعات شخصی شما برای احراز هویت شما و تعیین تبعیت شما (کشوارمبدا)  و همچنین برای تعیین کشور موظف رسیدگی به درخواست حمایت (پناهجویی) شما بر اساس «قوانین دوبلین» ضروری می باشد.  شما نمی توانید از انگشت نگاری خود‌داری نمایید.

مدارک شناسایی شما توسط آژانس دولتی پناهجویان حفظ و نگهداری خواهد شد. اگر دلیل قانع‌کننده برای باز پس گیری موفت گذرنامه ی خود دارید باید درخواست ارائه دهید.

۵) حق دسترسی به اطلاعت مربوطه 

حداکثر ۱۵ روز بعد از ارائه درخواست حمایت (پناهجوی)، شما حق دارید، اطلاعاتی به صورت کتبی در مورد چگونگی روند آینده وابسته به رسیدگی درخواستتان، حق و حقوق و تعهدات شما، و همچنین در مورد سازمان هایی که کمک های حقوقی و اجتماعی به اتباع خارجی ارائه می دهند، به زبانی که برای شما قابل درک باشد، دریافت نمایید. شما همچنین می توانید این اطلاعات را به صورت شفاهی درخواست کنید.

۶) شرایط پذیرش

در طی روند رسیدگی به درخواست شما، شما از حق اسکان و خوراک، کمک های اجتمایی طبق نظام و به اندازه مربوطه مخصوص شهروندان بلغاری، حق بیمه‌ی بهداشتی، دسترسی به کمک های پزشکی و برخورداری رایگان از مراقبات های پزشکی طبق شرایط و نظم مخصوص شهروندان بلغاری، حق دسترسی به کمک های روانشناسی، دریافت کارت ثبت نام و دسترسی به مترجم و یا متخصص در زبان کرولال برخوردار هستید.

نکته قابل توجه: هیچکس نمی تواند شما را موظف کند که خارج از مرکز ثبت‌نام و پذیرش داب (در «آدرس بیرونی») زندگی کنید و هزینه های اسکان و خوراک خود را شخصاً تأمین نمایید(در ازای اینکه داب آن را تامین کند). تامین «آدرس بیرونی»، نه کارت . حق دارید ظرف مدت سه روز بعد از ارائه درخواست پناهجوی، کارت ثبت نام به شما تحویل داده شود.

نکته قابل توجه: اگر شما قوانین داخلی مرکز ثبت‌نام و پذیرش را رعایت نمایید، هیچکس نمی تواند شما را به دلیل ملیتی که دارید از آنجا بیرون کند و یا به دلیل این که به شما بگوید برای دریافت پناهندگی «شانسی ندارید». اگر آژانس دولتی پناهجویان به شما  جواب رد (منفی) بدهد  ولی شما سر وقت در دادگاه در مقابل این تصمیم شکایت ارائه کنید، در طی زمان رسیدگی به دادخواست شما در دادگاه، شما حق دارید که در جای اسکان خود بمانید.

پس از گذشت ۹ ماه از تاریخ ارائه درخواست حمایت بین‌المللی خود در جمهوری بلغارستان، شما حق کار کردن را دارید. تغییرات در قانون آماده می شوند،‌ بنا بر این از مدتی که باید گذشت تا شما بتوانید کار کنید باخبر شوید.

داب (آژانس دولتی پناهجویان) قادر به برگزاریدوره‌های آموزشی زبان بلغاری و آموزشهای فنی و حرفه ای می باشد. از امکانات موجود تا به حال باخبر شوید.

۷) تعلق داشتن به یک گروه آسیب ‌پذیر

شما به یک گروه آسیب‌ پذیر تعلق دارید، اگر واجد یکی از شرایط زیر  باشید:خردسال باشید و به سن قانونی نرسیده باشید (سن شما کمتر از ۱۸ سال باشد)، خردسالان و افراد زیر سن قانونی بدون سرپرست (بدون والدین و یا همراه)، فرد معلول و کم ‌توان، افراد سالمند (بیش از ۶۵ سال) ،زن باردار، پدر یا مادر  تنها به همراه فرزند (فرزندان) که کمتر از ۱۸ سال دارند، قربانیان قاچاقچیان انسان، فردی با مشکلات جدی پزشکی، دارای اختلال روحی و یا قربانی شکنجه، تجاوز جنسی و یا شکل ‌های دیگری از تجاوز : روحی، جسمی و جنسی، باشید، بطور مثال : زن ختنه شده.

افرادی که به گروهای آسیب پذیر تعلق دارند، نیازهای ویژه ای دارند که دولت موظف است به این نیازهای ویژه به هنگام پذیرش شما، از لحاظ شرایط  (مراجعه به بالا)، و هنگام روند رسیدگی به درخواست حمایت شما (مراجعه به پایین) به آنان توجه نماید. اگر متعقد هستید که چنین نیازهای ویژه دارید شما باید در مقابل مقام مسئول بر این نکته پا فشاری نمایید تا شرایط شما رسیدگی شود و کمکهای لازم را دریافت نمایید.

۸)  روند رسیدگی و تصمیم گیری در مورد درخواست حمایت بین المللی شما (پناهجوی)

اولین مرحله از این روند فرایند دوبلین است، که هدف آن تصمیم گیری در مورد این است که کدام کشور موظف به رسیدگی به درخواست شما می باشد،  بلغارستان و یا یکی از کشورهای دیگری که توافقنامه ی دوبلین (۶۰۴/۲۰۱۳) را پذیرفته اند و در توزیع درخواست‌های حمایت شرکت می کنند. روند رسیدگی و نتایج آن در تمام کشورهایی که توافقنامه ی دوبلین را پذیرفته اند رایج می باشد. مصاحبه ای از شما گرفته میشود که در طی آن اساساً در مورد مسیر و  چگونگی وارد شدن به بلغارستان پرسیده می شود. اگر عضوی از خانواده ی شما در یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به صورت قانونی اقامت دارد و یا در خواست حمایت (پناهجوی) داده است، این امر را در مصاحبه خود اعلام نمایید. بطور کلی روند بررسی شهادت و تصمیم گیری در مورد اقدام به استفهام از کشور دیگری که ایا رسیدگی به درخواست شما را برعهده می گیرد، سه ماه به طول می کشد. اگر چنین اسفهامی انجام شود، جواب این کشور ظرف مهلت دو ماهه دریافت می شود.اگر بعد از گذشت سه ماه، استفهامی انجام نشده است، کشور بلغارستان موظف به رسیدگی کردن به درخواست شما خواهد شد. شما تصمیمی دریافت می کنید و این تصمیم طی مدت ۷ روز از تاریخ دریافت قابل استیناف در دادگاه می باشد، رأی دریافتی از دادگاه، رأی نهایی خواهد بود و قابل استیناف بعدی نمی باشد.

پس از اتمام دوره هفت‌ روزه از دریافت رأی بر اساس قوانین دوبلین برای تشکیل روند رسیدگی به درخواست شما در بلغارستان، پرونده شما بطور خودکار وارد مرحله «روند بررسی فوری » برای رسیدگی به درخواست حمایت شما میشوید. این روند در طی مدت سه روز اول بعد از اتمام روند هفت روزه برای استیناف رأی صادره بر اساس قوانین دوبلین، صورت میگیرد. نکته ی قابل توجه : این مصاحبه دارای اهمیت بسیاری در روند تصمیم گیری به درخواست شما می باشد. در طی مصاحبه شما باید شخص مصاحبه کننده را که از آژانس دولتی پناهجویان می باشد قانع کنید که واجد شرایط دریافت حمایت(مراجعه به پایین) هستید. همه واقعیت و شهادت در مورد دلیل درخواست خود را بطور کلی با همه جزئیات  ارائه  نمایید. احتمال می رود این مصاحبه آخرتان قبل از دریافت رأی در مورد درخواست شما باشد. اگر شخص مصاحبه کننده تشخیص دهد که درخواست حمایت شما ظاهراً ناپایدار است، در چارچوب سه روز اشاره شده، تصمیم رد برای حمایت بین‌امللی برایتان صادر می شود. این رأی طی مدت هفت روز از دریافت آن قابل استیناف در دادگاه می باشد. رأی صادره از دادگاه قابل استیناف نمی باشد و رأی نهایی می باشد. تا زمان دادگاه با وکیل خود در تماس باشید، با او همکاری نمایید، کمکهای لازم را دریافت نمایید و خود را برای حضور در دادگاه آماده نمایید. اگر تصمیم دادگاه در نفعتان باشد، داب موظف می شود به شما جواز وارد شدن به «روند عمده» بدهد.

اگر طی دوره سه روزه تصمیمی در مورد درخواست شما گرفته نشود و یا دادگاه رأی به لغو تصمیم “روند بررسی فوری” بدهد، پرونده شما بطور خودکار وارد مرحله «روند بررسی عمده» می شود. مصاحبه ی شما (توصیه‌های در مورد مصاحبه در متن زیر) و مدارکی(شهادت) که شما ارائه کرده‌اید، در تصمیم گیری رئیس آژانس دولتی پناهجویان تأثیر گذار می باشند. طول مدت تصمیم گیری در این مرحله سه ماه می باشد، که می تواند تا سه ماه دیگر تمدید شود. حق دارید درخواست نمایید این افزایش مدت به شما اطلاع داده شود. ولی این مهلت‌ها بیشتر نقش راهنمایی ایفا می کنند و ممکن است بررسی عمده بیشتر طول بکشد.  اگر درخواست شما از طرف رئیس آژانس دولتی پناهجویان رد شود، شما حق دارید در طی مدت ۱۴روز از دریافت رأی به دادگاه اعتراض نمایید. رأی صادره از دادگاه نیز قابل استیناف در دادگاه اداری عالی می باشد. در طی زمان بررسی استیناف شما در دادگاه، شما از همان حق و حقوق اولیه در زمان بررسی درخواست، برخوردار هستید، به این دلیل که رد درخواست شما هنوز به حالت اجرایی در نیامده است (هنوز رأی صادر شده قطعی نیست). اگر اعتراض شما پذیرفته شود و پرونده ی شما برای بازبینی به آژانس دولتی پناهجویان فرستاده شود رئیس آژانس موظف است طی مدت ۱۴روز با توجه به دستورالعملهای دریافت شده از دادگاه رأی جدید خود را اعلام نماید. در صورتی که رئیس آژانس رأی خود را در مدت مقرر اعلام ننماید به علت نقض انجام وظیفه محوله از دادگاه برای او پیشرو خواهد داشت، برای این کار شما باید درخواست دادخواهی به همان دادگاه طبق ماده ۳۰۴ از آییناداری و اجرایی دادرسی ارائه دهید.

اگرتصمیمجدید صادرهازآژانس دولتی پناهجویان در تضاد با دستورالعمل های داده شده از طرفدادگاه باشد، آن تصمیم بی پایه و اساس شناخته شده و در طی مهلت مشخص شده باید در همان دادگاه آن را مورد استیناف قرار دهید.

نکته قابل توجه:   آژانس دولتی پناهجویان تمام مکاتبات خود را از طریق آدرس پستی درج شده در کارت ثبت‌نام شما با شما انجام خواهد داد. مطمئن شوید که به صندوق پستی خود دسترس دارید. اگر برای تحویل نامه شما را پیدا نکنند، این گونه برداشت می شود که شما آنرا دریافت نموده اید و بدین ترتیب ممکن است خود را از انجام اقدام مهمی و یا رعایت مهلت استیناف محروم سازید. موظف هستید تغییر مکان خود را به آژانس دولتی پناهجویان اطلاع دهید تا اطلاعات درج شده بر روی کارت شناسای شما به روز شود.

۹) توقف و اتمام روند بررسی

حاضر نشدن در زمان تعیین شده از طرف آژانس دولتی پناهجویان برای مصاحبه یکی از رایجترین دلایل متوقف نمودن و پایان دادن به روند بررسی درخواست حمایت بین‌المللی می باشد. در صورتی که حاضر نشوید روند بررسی پرونده شما متوقف می شود. چنانچه در وقت مقرر برای مصاحبه با مسئولین آژانس دولتی پناهجویان حاضر نشوید، و در چارچوب سه ماه بعد از توقف روند، دلیل قابل قبولی را برای غیبت خود جلوی شخص مسئول از داب ارائه ندهید، پرونده ی شما بسته خواهد شد و شما دیگر به عنوان یک پناهجو ( شخصی که به دنبال حمایت بین المللی می باشد)تلقی نخواهید شد.

دلیل متداول دیگری که غالباً باعث پایان دادن به روند بررسی درخواست حمایت می شود الغای دوطلابانه آن می باشد. قبل از پرداخت به چنین اقدامات خوب فکر کنید زیراکه بعد از صدور تصمیم برای قطع روند نمی توانید آن را لغو نمایید.

۱۰) مصاحبه

مصاحبه شما با مسئولین آژانس دولتی پناهجویان بسیار حائز اهمیت است.  خودتان را بطور خوبی برای آن آماده نمایید!

مصاحبه بر اساس پرسشنامه ای می باشد که شخص مصاحبه کننده آنرا تکمیل می نماید و بعداً شما را دعوت می کنند آن را امضاء نمایید.پرسشهای اولیه این پرسشنامه : «آیا در حال بر گزار مصاحبه خوب(سالم) هستید؟»، «نحوه ی ترجمه و تفسیر برای شما قابل درک است؟»، «موافق هستید که با این نماینده ی داب مصاحبه داشته باشید؟» در صورت منفی بودن جواب یکی از این پرسش ها، حق دارید مصاحبه ی شما به زمان دیگری موکول شود.

نکته قابل توجه: شما حق این را دارید که مصاحبه ‌کننده و ‌مترجم شما همنجنس  شما باشید. (یعنی اگر زن هستید،حق دارید مصاحبه ‌کننده و مترجم نیز زن باشند، و اگر مرد هستید حق دارید مصاحبه کننده و مترجم شما مرد باشند). شما باید درخواست خود را به وضوح اعلام نمایید و مطمئن شوید که آن در متن مصاحبه (پروتکل)  یادداشت می شوند.

در طی مصاحبه بر چیزهایی که به نظرتان مهمتر هستند تاکید نمایید (مراجعه کنید به قسمت ضوابط و الزامات روند دستیابی به حمایت بین المللی). توجه داشته باشید که چیزهایی را که مهم می دانید به طور صحیح در متن مصاحبه(پروتکل) نوشته شود. اگر در طول مصاحبه نتوانستید مهمترین نکته ای را بیان نمایید، در آخر، زمانی که از شما سوال می شود که : «حرف دیگری دارید؟» از فرصت استفاده نمایید و حرف خود را بیان کنید تا نوشته شود.

قبل از اینکه دعوت شوید پروتکل (یادداشتها) از مصاحبه امضاء نمایید، آنباید برای شما خوانده و ترجمه شود. اگر پروتکل (یادداشتها) از مصاحبه بطور کلی برای شما خوانده و ترجمه نشود، کامل نباشد و یا گفته های شما به نادرست درج شده باشند، شما می توانید از امضاء کردن آن خودداری نمایید. مطمئن شوید که اشتباهی در نوشتن گفته های شما صورت نگرفته باشد و همه چیز نوشته شده باشد. یک خطای کوچکی مثل ناهماهنگی در تاریخ‌ها و یا سالها میتواند سبب رد شدن درخواست شما بشود.

در آغاز مصاحبه از شما خواسته میشود که توافقنامه ای  را امضاء کنید، که آیا مایل هستید که متن مصاحبه ی شما به صورت صوتی ضبط شود یا نه؟ توصیه ی ما این است که بخواهید مصاحبه ی شما ضبط شود.زیرا که این امر تضمینی است برای دستیابی به حق و حقوق خود . اگر تضادی در گفته های شما و نسخه ی نوشتاری(یادداشت ها) مصاحبه وجود داشته باشد، دادگاه می تواند به نوار ضبط شده شامل گفته‌هایتان گوش دهد و از آن به عنوان یک مدرک استفاده نماید.

در طی مصاحبه شما حق داشتن وکیل و یا شخص مدافع را دارا هستید (مراجعه به قسمت «حق داشتن وکیل و کمکهای حقوقی»). اگر حضور وی برایتان مهم است و بر آن اصرار می کنید، باید به مترجم و مصاحبه کننده ی  پیشنهاد دهید زمانی مناسب برای مصاحبه تعیین شود که تمام اعضای شرکت کننده قبول کنند.

۱۱) نظریه‌‌های کارشناسان

گاهی برای آشکار ساختن وضعیت نیاز به دانش کارشناس مربوطه هست، که  شخص مسئول رسیدگی به پرونده دانش و صلاحیت لازم را ندارد. مثلاً برای تشخیص نشانه های صدمات روحی و جسمی ناشی از خشونت، دانش خاص در زمینه ی پزشکی و روانشناسی لازم دارد. در چنین وضعیتی از نهاد مسئول بخواهید که  کارشناس مربوطه را برای قضاوت تعیین و منصوب نماید تا نظریه برای واضح ساختن مسئله‌‌ها آماده کند. نظریه ی کارشناس مدرک است یعنی روش برای اثبات گفته‌های خود می باشد.

۱۲) ضوابط و الزامات برای تصدیق استاتوت حمایت بین‌المللی

استاتوت پناهندگی به افرادی تعلق میشود که ترسپایدار از تعقیب شدن درکشور تبعیت خود و یا در جای اقامت سنتی خود دارند (حقوق بشر بنیادی آنها نقض شده است)، به یکی از این پنج دلیل: نژاد، مذهب، ملیت، تعلق داشتن به بعضی از گروهای اجتماعی و یا اعتقاد سیاسی.

گاهی اوقات رفتار خاصی میتواند از طریق نمایندگان حکومت به عنوان اظهار نگرش منفی به رژیم مقرر شده تفسیر شود، و  اعتقادات سیاسی، مذهبی و یا اعتقادات دیگری به شما نسبت داده شوند در صورتی که  شما چنین اعتقادی ندارید. این امر نیز بسیار مهم است و باید در مصاحبه آنرا به نفع خود بیان نمایید.

نکته قابل توجه : حمایت بین‌المللی تنها زمانی به شما اعطاء  می شود اگر  ثابت کنیدکه کشور شما قادر به حمایت از شما نمی باشد.به همین دلیل در مصاحبات از شما سوال می شود، که آیا به پلیس شکایت کرده اید ، و آیا از پلیس کمک خواستید؟ اگر جواب شما خیر است، از شما پرسیده می شود که چرا این کار را نکردید؟

استاتوت اعانه (استاتوت بشر دوستانه) به کسانی اعطاء  می شود که در کشور مبدا خود در معرض خطر جدی باشند، مثل محکومیت مرگ و یا اعدام، شکنجه و یا رفتار غیر انسانی و تحقیر ‌آمیز و یا مجازات، تهدیدهای شخصی جدی به دلیل خشونت ناشی از درگیریهای مسلحانه داخلی و یا خارجی(بین المللی).

حقیقت این که شما تعقیب شده‌اید و مورد آزار و اذیت قرار می گرفته‌اید و  به طور مستقیم تهدید شده اید میتواند نشانه‌ جدی و موجه از وجود‌ ترس  از تکرار آن در صورت بازگشت باشد. همچنین اگر دوستان، اقوام و اعضای دیگر همین گروه، مورد خشونت قرار گرفته باشند، میتواند نشانه جدی و موجه بودن ترس شما باشد. قوانین کشور مبدا و به خصوص روش اجرای آن نیز دارای اهمیت می باشد.

اگر در بخشهای معین از کشور مبداتان شما در معرض خطر تعقیب شدن  ویا دست‌انداز جدی نیستید، احتمال می رود که حمایت بین المللی برای شما رد شود. به همین دلیل ممکن است در مصاحبه از شما پرسیده شود که آیا در کشورتان امکان تغییر مکان داخلی وجود دارد.

استاتوت بشر ‌دوستانه نیز میتواند به دلایل دیگری از انواع بشردوستانه اعطاء  شود.

۱۳) کشور امن سوم – زمینه برای رد حمایت                                  

حتی اگر به دلیل وجود ترس پایدار از اسیب دیدن و یا تعقیب شدن در کشور مبدایتان،‌ شما واجد ضوابط اعطاء حمایت بین‌المللی هستید،‌ نهاد مسئول می تواند در صورت اثبات  موجود «کشور امن سوم » در قضیه‌تان در خواست حمایت شما  رد نماید. این اتفاق زمانی رخ می دهد اگر ثابت شود که بین یک کشور امن دیگری و شما رابطه‌ای وجود دارد و بر اساس آن معقول است به این کشور بروید.

نکته قابل توجه: ترکیه به عنوان کشور امن سوم در نظر گرفته نمیشود، زیرا کشور ترکیه نسبت به شخصهایی که از کشورهای غیر اروپایی می آیند، قرارداد ژِنو مربوط به استاتوت پناهندگان را بکار نمی برد.

۱۴) محرومیت

نهاد مسئول می تواند درخواست شما را رد نماید اگر، پی ببرد که شما جنایت‌ سنگینی از نوع غیر ‌سیاسی انجام داده اید و یا مرتکب فعالیت بی‌رحمانه شده اید و همچنین اگر تهدیدی برای امنیت ملی و جامعه به شمار بیایید.

۱۵) نقش نماینده کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR)

 در بلغارستان استاتوت پناهندگی نیز به خارجیانی  تعلق می گیرد که در قلمرو جمهوری بلغارستان حضور داشته باشند و کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگاناو را به عنوان پناهنده تشخیص داده باشد. اگر شما از طرفکمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به عنوان پناهنده شناخته شده‌اید و مدارکی برای اثبات آن دارید باید مدارک خود را سریعاً به آژانس دولتی پناهجویان تحویل دهید و اگر این پرونده را همراه خود ندارید، به دفتر نمایندگی UNHCRدر بلغارستان رو کنید.

با توجه به مدارک شما نماینده UNHCRدر هر مرحله‌ای از روند اعطاء حمایت بین المللی حق دسترس به اطلاعات را دارد و می تواند به صورت شفاهی و یا کتبی در مورد پرونده ی شما ابراز نظر نماید.

۱۶) روند بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد درخواست شما برای پناه

این روند در دفتر ریاست جمهوری کشور بلغارستان و بیشتر دقیق ،در کمیته ی پناهندگی صورت میگیرد. اگر به طور مستقیم درخواست کتبی خود را به دفتر کمیته ی پناهندگی ارائه دهید، به شما یک شماره ورودی داده می شود. چند روز پس از ارائه درخواست به آدرسی که شما اشاره کرده‌اید، نامه ای از رئیس کمیته ی پناهندگی دریافت خواهید کرد، که بر اساس آن تایید می شود که روند رسیدگی به درخواست شما آغاز شده است، و همچنین حق وحقوق شما در آن شرح  داده شده است. شما باید آن نامه را به آژانس دولتی پناهجویان ببرید، که آنجا ثبت نام شما و مصاحبه تان برگزار می شوند.

کارت ثبت‌نام دریافت میکنید، و از حق وحقوق پذیرش به مانند پناهجویان (که در بالا نوشته شده ‌است) برخوردار می باشد.

همه مدرک و شهادتی که در رابطه با درخواستتان دارید مستقیماً به دفتر ریاست جمهوری ارائه دهید. تصمیم گرفته شده در مورد درخواست شما به آدرسی که ارائه داده اید ارسال می شود، رأی صادره نهایی می باشد و قابل استیناف در دادگاه نمی باشد.

۱۷) حق داشتن وکیل و کمکهای حقوقی

در بلغارستان سازمانهای گوناگونی وجود دارد که حاضر هستند به شما کمکهای حقوقی رایگان ارائه دهند. اگرچه این خدمات رایگان هستند شما حق  رفتار احترام‌امیز دارید و همچنین حق دارید از هر امور حقوقی که خدمتتان انجام می شود آگاهی داشته باشید. در صورت استیناف جواب رد در مورد حمایت، از سازمان بپرسید که ایا  در دادگاه شما را مورد حمایت قرار میدهد و وکیلی برای شما تامین می نماید. قبل از امضاء پرونده‌ها بخواهید که آنها را برایتان ترجمه کنند و مضمون آن برایتان توضیح دهند. خواهش کنید اطلاعت تماس سازمان/وکیل خود را به شما بدهند.

 دفتر ملی کمکهای حقوقی رایگان تحت نظر وزارت دادگستری، که می تواند وکیلی برای شما منصوب نمایید:

http://www.nbpp.government.bg/en/

نکته قابل توجه : با وکیل خود در ارتباط باشید، همکاری شما باعث موفقیت شما در دادگاه می شود.

این حق را دارید که در صورت تمایل، وکیل خود را تعویض نمایید. برای این کار یک اعلامیهکتبی به وکیل خود و نهاد دولتی مربوطه که جلوی آن وکیل قبلیتان نماینده شما بود، بنویسید تا تصمیم خود را بیان نمایید.

اگر روند رسیدگی به درخواست شما برای پناهجوی با جواب رد نهایی به اتمام برسد

اگر تلاش شما برای دریافت حمایت و پناهندگی (از دفتر ریاست جمهوری) و یا اقدامتان برای لغو تصمیم رد درخواست حمایتتان از طریق نظام قضایی موفقیت آمیز نباشد، شما دیگر حق ماندن در کشور بلغارستان از دست می دهید. اگر  به صورت داوطلبانه به کشور خود  باز نگردید در خطر توقیف  با هدف بازگرداندن اجباری شما به کشور مبدایتان قرار خواهید گرفت.

۱۸) درخواست حمایت جدید

اگر شرایط جدیدی قابل توجه در وضعیت شخصی شما و یا در کشور مبدای شما ایجاد شود، شما می توانید درخواست حمایت جدیدی ارائه دهید(مراجعه به بخش«دسترسی به روند رسیدگی»). در روند رسیدگی درخواست جدید، شما از حق وحقوق کمتری بهرهمند هستید.  مگر اینکه جزء یک گروه آسیب پذیر باشید. (مراجعه به بالا). حق مسکن و خوراک ندارید. اما حق بیمه‌ی بهداشت و حق استفاده رایگان از خدامات پزشکی را به مانند شهروندان بلغاری دارا هستید. بسیار مهم می باشد شرایط و شهادت‌های جدید در مورد درخواست جدید ارائه دهید تا درخواست شما به عنوان ظاهراً ناپایدار بودن در روند بررسی فوری (مراجعه به بالا) رد نشود.

افراد نا بالغ (زیر۱۸سال) – حقوق خاص

در اضافه به حقوق مذکور در بالا، خردسالان (زیرسن۱۸سال)  دارای حقوق زیر هستند:

۱۹) در نظر گرفتن وضعیت خاص و  اولویت بهترین منافع شما

به دلیل برخورداری از سن آسیب پذیر قانون تمام نهادهای دولتی را به شناخت و اولویت بندی شرایط شما به سود شما موظف می سازد. اگر به چیزی نیاز دارید، دودل نکنید و آن را درخواست نمایید و خواهش کنید در خواستتان در نظر گرفته شود.

۲۰) حق شنیده شدن

با این که از لحاظ قانون شما هنوز آسیب‌پذیر هستید، شما حق شنیده شدن و ابراز نظر در همه روند اداری دارید. نظرتان باید در همه روند در نظر گرفته شود. قبل از شنیدن بیان شما، نهاد دولتی موظف است اطلاعات لازم مورد تشکیل نظر شما در اخیارتان قرار دهد و از عواقب احتمالی ارزوها و تصمیمهایتان شما را  باخبر سازد .

۲۱) حق الحاق به خانواده

اگر به همراه عضو دیگری از خانواده تان در بلغارستان هستید می توانید از نهادهای دولتی رسماً بخواهید که کاملیت خانواده شما احترام کنند و شما را از هم جدا نکنند.  شما حق دارید در طی شنیدن سخن شما در مقابل نهاد دولتی والدین و یا شخص دیگری که از شما مراقبت می کند و یا کسی دیگری از باستگانتان حضور داشته باشد، تنها استثتایی  وضعیتی ست که این امر علیه مصلحت شما باشد.

۲۲) اگر در بلغارستان بدون پدر و مادر خود هستید

اگر عضو دیگری از خانوادهٔ شما در کشور دیگری از اتحادیه اروپا که عضو مقررات دوبلین باشد، اقامت دارد باید آن را با نهاد دولتی درمیان بگذارید تا بلغارستان بتواند سر وقت از کشور مربوطه استفهامی بکند (مراجعه به بالا «فرایند دوبلین»).

با اینکه در بلغارستان همراه پدر و مادر خود نیستید، حکومت بلغارستان می تواند  تصویب کند که شما «همراهی شده» از شخص دیگری هستید که طبق قانون و یا طبق رسوم  مسئولیت برای شما را بر عهده گرفته باشد. مطمئن شوید که واقعاً «همراه» خود را می شناسید و همراه رسمی شما واقعاً شما را بر عهده گرفته است. تا موقعه‌ای که شما به سن ۱۸ سالگی برسید لازم خواهد بود «همراه» شما همه امور حقوقیتان را با امضای خود ثابت نماید.

اگر دولت بلغارستان  تصویب کنند که شما «بدون همراه»هستید، در طی روند رسیدگی به درخواست شما برای حمایت، مددکاراجتمایی نماینده شما می شود  و در داب برای مصاحبه‌ها در کنار شما حاضر می شود. درخواست کنید با مددکار اجتمایی خود آشنا شوید و با او در تماس باشید.

و باز هم ، اگر «بدون همراه» هستید، طبق قانون شهردارِ شهری که در آن هستید باید برایتان سرپرست مشخص نمایید و با هم در محل سکونت مشترک زندگی کنید و از شما مراقبت کند. او باید موافقت خود در مورد کارهایتان را اظهار نماید. اگرچه این شرایط از طرف دولت پیش بینی شده است اما  به ندرت دیده میشود. اگر در محل اقامت مخصوص بچه ها در وضعیتتان  اقامت داده شده‌اید، مدیر آنجا مسئول شما خواهد بود.

۲۳) وکیل

شما نه تنها برای نوشتن شکایت  به دادگاه بلکه در تمام مراحل روند تحت صلاحیت نهادهای دولتی حق داشتن وکیل را دارید. بطور مثال، میتوانید رسماً بخواهید در طی ثبت نام شما و در مصاحبه‌های شما در داب وکیلتان حضور داشته باشد. اگر وکیل دارید می توانید او را همراه خود ببرید و یا میتوانید از آژانس دولتی پناهجویان(داب) درخواست نمایید به شما کمک کنند وکیل اداری برای شما توسط دفتر کمک های حقوقی ملی استخدام شود.

۲۴) حق تحصیل. دوره آموزشی برای زبان بلغاری.

برای دریافت حق و حقوق خود بهدف ادامه یا شروع تحصیل در مدرسه بلغاری شما باید زبان بلغاری را به خوبی‌ یاد بگیرید. آژانس دولتی پناهجویان دوره‌های آموزش زبان بلغاری را برگزار میکنند و همچنین سازمانهای غیر دولتی دیگر امکان یاد گرفتن زبان را تامین می کنند. اطلاعات در این زمینه را جویا باشید. همچنین  در خواست نمایید کتاب درسی و کتاب راهنمای عبارات زبان مخصوص پناهندگانِ رایگان دریافت کنید(آنها توسط سازمان «کاریتاس» و «شورای زنان-پناهنده» با کمک UNHCRتهیه شده اند).

       محتوای اطلاعتی این بروشور وضع قانون‌گزاری بلغاری و کاربرد و اجرای این قوانین را تا ماه ژوئن سال ۲۰۱۵  منعکس می کند. مولف آن وکیل «والِریا ایلاروا» و گروه کارشناس هستند و به واگذاری فونداسیون برای دسترسی به حقوق – فار(farbg.eu)در چارچوب پروژه «بهتر ساختن دستیابی به حقوق پناهجویان در بلغارستان از طریق افزایش سطح آگاهی و دانش»(refugees.farbg.eu)، به پشتیبانی‌ مالی‌ برنامه برای پشتیبانی از سازمانهای غیردولتی در بلغارستان(www.ngogrants.bg)هم‌آهنگ مکانیزم مالی فضای اقتصادی اروپایی تشکیل شده است. فار بطور کامل مسئولیت محتویات این بروشور را بر عهده  می گیرد و تحت هیچ شرایطی نمی تواند به شمار رفت که این پرونده نظریه رسمی مکانیزم مالی فضای اقتصادی اروپا و متصدی برنامه پشتیبانی از سازمانهای غیر دولتی در بلغارستان را اظهار می کند.

رونویسی مضمون بروشور تنها به شرط اشاره دقیق به مولف و منابع پذیرفته می شود. لغو نمودن این شرط تنها در صورت استفاده شخصی قابل پذیرش می باشد.

منبع:

Refugeess.farbg

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

یاداشت!

با قمه و تیغ زدنها جلوه های زیبای عاشورا را مخدوش نکنیم!

بیایم با جلوه زشت و کریه ، جلوه های زیبای محرم و عاشورا را مکدر و خدشه دار نکنیم!....ادامه مطلب.......

فيسبوك

فرم ورودمهمان انلاین

امروز508
ديروز1980
اين هفته5887
اين ماه25816
در كل1391465

Who Is Online

Guests : 68 guests online
Powered by CoalaWeb

اطلاعات در مورد پناهندگی

سخنرانی عیزیز رویش مکتب معریفت کابل

جملات ماندگار

 عصری ست که اندیشه ها فلج است ، شخصیت ها فروخته شده اند , وفاداران تنها هستند , پارسایان گوشه گیرند , جوانان یا مایوس یا فروخته شده , یا منحرف , و گذشته گان و بزرگان گذشته یا شهید شده , و یا فروخته شده اند.(دکتر علی شریعتی)

اگر لحظه به لحظه با خود صادق باشيد، ديگر به اثبات اعمال خود نيازی نداريد و اگر در زندگی حادثه ای پيش آيد، می دانيد كه مصلحت اوست و ماهيت وجود شما ثابت و سازگار باقی خواهد ماند.(مهاتما گاندی)

بهترین لذت آدمی این است که بداند نسلی که از او به جا مانده ، ولی حسی برتر از هر لذت موجود این است که بداند مسئولیت خانواده ای بر دوش اوست و هر فردی میتواند از این لذت برخوردار باشد.(نلسون ماندلا)