در کمین دانایی

در کمین دانایی

29 October 2020


در کمین دانایی

نه فرمانده علیپور بالای کسی عمل انتحاری و انفجاری انجام داده است و نه فرمانده شجاعی !

نه فرمانده علیپور بالای کسی عمل انتحاری و انفجاری انجام داده است و نه فرمانده شجاعی !

23 September 2020


نه فرمانده علیپور بالای کسی عمل انتحاری و انفجاری انجام داده است و نه فرمانده شجاعی !

مذهب حنفی و حقوق شیعیان در مناقشه با طالبان

مذهب حنفی و حقوق شیعیان در مناقشه با طالبان

22 September 2020


مذهب حنفی و حقوق شیعیان
در مناقشه با طالبان

هنوز در جهل مرکب قبیله

هنوز در جهل مرکب قبیله

22 September 2020


هنوز در جهل مرکب قبیله

سوء استفاده گدایان حرفه ای از احساسات شهروندان

سوء استفاده گدایان حرفه ای از احساسات شهروندان

17 July 2020


سوء استفاده گدایان حرفه ای از احساسات شهروندان

پنجاه و دومین سال یاد شهادت علامه سید اسماعیل بلخی گرامی باد!

پنجاه و دومین سال یاد شهادت علامه سید اسماعیل بلخی گرامی باد!

15 July 2020


پنجاه و دومین سال یاد شهادت علامه سید اسماعیل بلخی گرامی باد!

پناهجویانی افغانستانی؛ قربانی بدرفتاری سربازان ایرانی

پناهجویانی افغانستانی؛ قربانی بدرفتاری سربازان ایرانی

6 July 2020


پناهجویانی افغانستانی؛ قربانی بدرفتاری سربازان ایرانی

نمادها و دیوارهای تبعیض نژادی در غرب، در حال تزلزل و فروریختن است!

نمادها و دیوارهای تبعیض نژادی در غرب، در حال تزلزل و فروریختن است!

13 June 2020


نمادها و دیوارهای تبعیض نژادی در غرب، در حال تزلزل و فروریختن است!

گردهمایی علیه تبعیض و بی عدالتی در افغانستان و کشتار مهاجرین افغانستانی را در ایران

گردهمایی علیه تبعیض و بی عدالتی در افغانستان و کشتار مهاجرین افغانستانی را در ایران

9 June 2020


گردهمایی علیه تبعیض و بی عدالتی در افغانستان و کشتار مهاجرین افغانستانی را در ایران

چرا دادخواهی برای جورج فلوید جهانی میشود؟ و ما برای مظلومیت خود داد خواهی کرده نمی توانیم؟

چرا دادخواهی برای جورج فلوید جهانی میشود؟ و ما برای مظلومیت خود داد خواهی کرده نمی توانیم؟

6 June 2020


چرا دادخواهی برای جورج فلوید جهانی میشود؟
و ما برای مظلومیت خود داد خواهی کرده نمی توانیم؟