بسته ی صلح برای که؟طالبان یا پاکستان؟

بسته ی صلح برای که؟طالبان یا پاکستان؟

30 March 2018


بسته ی صلح برای که؟طالبان یا پاکستان؟

معنی و تفسیر “دعای تحویل سال” نو

معنی و تفسیر “دعای تحویل سال” نو

21 March 2018


معنی و تفسیر “دعای تحویل سال” نو

جوابی برای سوالی از “ملک ستیز”

جوابی برای سوالی از “ملک ستیز”

14 March 2018


جوابی برای سوالی از “ملک ستیز”

فعالیتهای اتحادیه انجمنهای افغانستانی در رابطه با مشکلات پناهجویان

فعالیتهای اتحادیه انجمنهای افغانستانی در رابطه با مشکلات پناهجویان

10 February 2018


فعالیتهای اتحادیه انجمنهای افغانستانی در رابطه با مشکلات پناهجویان

هزاره‌ها؛ هویت و ریشه‌های تباری

هزاره‌ها؛ هویت و ریشه‌های تباری

9 February 2018


هزاره‌ها؛ هویت و ریشه‌های تباری

جلسه محاکمه

جلسه محاکمه

31 January 2018


جلسه محاکمه.

نقل از کتاب : زندگی در گذر زمان(خاطرات سه دهه از زندگی ام) عباس دلجو

نقل از کتاب : زندگی در گذر زمان(خاطرات سه دهه از زندگی ام) عباس دلجو

11 January 2018


نقل از کتاب : زندگی در گذر زمان(خاطرات سه دهه از زندگی ام)
عباس دلجو

مثل هزاره ها باشید!

مثل هزاره ها باشید!

2 January 2018


مثل هزاره ها باشید!

حذر از روزی که جامعه ای ما برچسپ ناسازگاری بخورد

حذر از روزی که جامعه ای ما برچسپ ناسازگاری بخورد

2 January 2018


حذر از روزی که جامعه ای ما برچسپ ناسازگاری بخورد

۲۰۱۸؛ سال تروریسم خانه به‌دوش

۲۰۱۸؛ سال تروریسم خانه به‌دوش

2 January 2018


۲۰۱۸؛ سال تروریسم خانه به‌دوش