سرنوشت ! برشی کوتاه ازمشکلات زندگی درمهاجرت

سرنوشت ! برشی کوتاه ازمشکلات زندگی درمهاجرت

4 December 2012


الفبای روانشناسی مهاجرت

الفبای روانشناسی مهاجرت

17 November 2012


این مقدمه را زمانی می‌نویسم که چندین میلیون شهروند افغان در کشورهای همسایه و صدها هزار در سرتاسر دنیا مهاجر و پراکنده اند. تفاوت بسیار عمده‌ی که میان مهاجرین و پناهندگان افغان با پناهندگان بعضی کشورهای دیگر وجود دارد این است….

مهاجرین و پناهندگان

مهاجرین و پناهندگان

28 October 2012


مهاجرت
مهاجرت پدیده‌ای است که در ۴-۳ دهه گذشته بسیار رواج پیدا کرده است و متأسفانه یا خوشبختانه هر کدام از این مهاجرین، از طریقی دلبسته موطن خود می‌مانند: یکی محل تولدش را دوست دارد، دیگری خانواده یا دوستانش را و حتی کسانی هستند که به خاطر یک غذای سنتی یا بستنی کودکی یا جوانی خود، در غربت اشک می‌ریزند. روان‌شناسان واژهHomesick یا بیماری خانه را توصیف مناسبی برای این گروه از افراد می‌دانند.

اخراج شده گان افغان با چی سرنوشتی مواجه می شوند؟

اخراج شده گان افغان با چی سرنوشتی مواجه می شوند؟

22 March 1398


زین الله ناصری بیست و هشت ساله، مانند بسیاری از افغان های دیگر، همه دار و ندارش را در جستجوی یک زندگی مرفه در یک کشور پیشرفته خرج کرد، اما سر انجام اخراج شد.