(۲۰ ژوئن) ؛ روز جهانی پناهندهگان

(۲۰ ژوئن) ؛ روز جهانی پناهندهگان

20 June 2020


(۲۰ ژوئن) ؛ روز جهانی پناهندهگان

پیام کانون افغانستانی های فنلند به مناسبت قتل کشتار مردم بی گناه توسط تروریست ها در افغانستان و کشتار مهاجرین افغانستانی در ایران

پیام کانون افغانستانی های فنلند به مناسبت قتل کشتار مردم بی گناه توسط تروریست ها در افغانستان و کشتار مهاجرین افغانستانی در ایران

15 June 2020


پیام کانون افغانستانی های فنلند به مناسبت قتل کشتار مردم بی گناه توسط تروریست ها در افغانستان و کشتار مهاجرین افغانستانی در ایران

پیام کانون افغانستانی های فنلند به مناسبت قتل کشتار مردم بی گناه توسط تروریست ها در افغانستان و کشتار مهاجرین افغانستانی در ایران

پیام کانون افغانستانی های فنلند به مناسبت قتل کشتار مردم بی گناه توسط تروریست ها در افغانستان و کشتار مهاجرین افغانستانی در ایران

13 June 2020


پیام کانون افغانستانی های فنلند به مناسبت قتل کشتار مردم بی گناه توسط تروریست ها در افغانستان و کشتار مهاجرین افغانستانی در ایران

گردهمایی علیه تبعیض و بی عدالتی در افغانستان و کشتار مهاجرین افغانستانی را در ایران

گردهمایی علیه تبعیض و بی عدالتی در افغانستان و کشتار مهاجرین افغانستانی را در ایران

9 June 2020


گردهمایی علیه تبعیض و بی عدالتی در افغانستان و کشتار مهاجرین افغانستانی را در ایران

چرا دادخواهی برای جورج فلوید جهانی میشود؟ و ما برای مظلومیت خود داد خواهی کرده نمی توانیم؟

چرا دادخواهی برای جورج فلوید جهانی میشود؟ و ما برای مظلومیت خود داد خواهی کرده نمی توانیم؟

6 June 2020


چرا دادخواهی برای جورج فلوید جهانی میشود؟
و ما برای مظلومیت خود داد خواهی کرده نمی توانیم؟

۲۵ کودک پناهجو از یونان به فنلند در ماه جون آورده میشود!

۲۵ کودک پناهجو از یونان به فنلند در ماه جون آورده میشود!

16 May 2020


۲۵ کودک پناهجو از یونان به فنلند در ماه جون آورده میشود!

ماموران پلیس فرانسه به دلیل خشونت با پناهجوی افغان به زندان محکوم شدند

ماموران پلیس فرانسه به دلیل خشونت با پناهجوی افغان به زندان محکوم شدند

9 May 2020


ماموران پلیس فرانسه به دلیل خشونت با پناهجوی افغان به زندان محکوم شدند

نظربه گزارشات منابع معتبرحدود ۱۸۰۰کودک زیرسن درالمان مفقود شده اند

نظربه گزارشات منابع معتبرحدود ۱۸۰۰کودک زیرسن درالمان مفقود شده اند

21 April 2020


نظربه گزارشات منابع معتبرحدود ۱۸۰۰کودک زیرسن درالمان مفقود شده اند

اولین گروه کودکان مهاجر از جزیره های یونان به آلمان رسیدند

اولین گروه کودکان مهاجر از جزیره های یونان به آلمان رسیدند

18 April 2020


اولین گروه کودکان مهاجر از جزیره های یونان به آلمان رسیدند

کرونا نا جوانمرادنه جان یک جوانمرد را گرفت!

کرونا نا جوانمرادنه جان یک جوانمرد را گرفت!

22 March 2020


کرونا نا جوانمرادنه جان یک جوانمرد را گرفت!