چرا دادخواهی برای جورج فلوید جهانی میشود؟ و ما برای مظلومیت خود داد خواهی کرده نمی توانیم؟

چرا دادخواهی برای جورج فلوید جهانی میشود؟ و ما برای مظلومیت خود داد خواهی کرده نمی توانیم؟

6 June 2020


چرا دادخواهی برای جورج فلوید جهانی میشود؟
و ما برای مظلومیت خود داد خواهی کرده نمی توانیم؟

کرونا در کویته؛ رهبر طالبان به‌شدت بیمار است

کرونا در کویته؛ رهبر طالبان به‌شدت بیمار است

2 June 2020


کرونا در کویته؛ رهبر طالبان به‌شدت بیمار است

پیام کانون افغانستانی های فنلند به مناسبت عید سعید فطر ۲۰۲۰

پیام کانون افغانستانی های فنلند به مناسبت عید سعید فطر ۲۰۲۰

24 May 2020


پیام کانون افغانستانی های فنلند به مناسبت عید سعید فطر

۲۵ کودک پناهجو از یونان به فنلند در ماه جون آورده میشود!

۲۵ کودک پناهجو از یونان به فنلند در ماه جون آورده میشود!

16 May 2020


۲۵ کودک پناهجو از یونان به فنلند در ماه جون آورده میشود!

اعلان نتیجه اعتراض – طوفان تویٔیتری بعد از ۴۸ ساعت علیه جنایت ضد بشری جنایتکاران در شفاخانه «نسایی کابل – افغانستان »

اعلان نتیجه اعتراض – طوفان تویٔیتری بعد از ۴۸ ساعت علیه جنایت ضد بشری جنایتکاران در شفاخانه «نسایی کابل – افغانستان »

15 May 2020


اعلان نتیجه اعتراض – طوفان تویٔیتری بعد از ۴۸ ساعت علیه جنایت ضد بشری جنایتکاران در شفاخانه «نسایی کابل – افغانستان »

مصاحبه با محمد حسین ابراهیم زاده یک تن از بنیان گزاران کتابخانه رسالت در مشهد

مصاحبه با محمد حسین ابراهیم زاده یک تن از بنیان گزاران کتابخانه رسالت در مشهد

28 April 2020


مصاحبه با محمد حسین ابراهیم زاده یک تن از بنیان گزاران اعضای کتابخانه رسالت در مشهد

ضرر را از هر کجا جلویش را بگیرید منفعت است( به مناسبت ۷ و ۸ ثور)!

ضرر را از هر کجا جلویش را بگیرید منفعت است( به مناسبت ۷ و ۸ ثور)!

28 April 2020


( به مناسبت ۷ و ۸ ثور)

احکام تدفین متوفیات از بیماری کرونا

احکام تدفین متوفیات از بیماری کرونا

15 April 2020


احکام تدفین متوفیات از بیماری کرونا

کوبیدن علم به بهانه‌ی کرونا

کوبیدن علم به بهانه‌ی کرونا

5 April 2020


کوبیدن علم به بهانه‌ی کرونا

منظور از قرینطیه یا جدا سازی چیست؟

منظور از قرینطیه یا جدا سازی چیست؟

5 April 2020


منظور از قرینطیه یا جدا سازی چیست؟