سوء استفاده گدایان حرفه ای از احساسات شهروندان

سوء استفاده گدایان حرفه ای از احساسات شهروندان

17 July 2020


سوء استفاده گدایان حرفه ای از احساسات شهروندان

پنجاه و دومین سال یاد شهادت علامه سید اسماعیل بلخی گرامی باد!

پنجاه و دومین سال یاد شهادت علامه سید اسماعیل بلخی گرامی باد!

15 July 2020


پنجاه و دومین سال یاد شهادت علامه سید اسماعیل بلخی گرامی باد!

مرگ دانشجوی پزشکی مهاجر در دانشگاه سبزوار و سکوت تلخ رسانه های ایران

مرگ دانشجوی پزشکی مهاجر در دانشگاه سبزوار و سکوت تلخ رسانه های ایران

11 July 2020


مرگ دانشجوی پزشکی مهاجر در دانشگاه سبزوار و سکوت تلخ رسانه های ایران

پناهجویانی افغانستانی؛ قربانی بدرفتاری سربازان ایرانی

پناهجویانی افغانستانی؛ قربانی بدرفتاری سربازان ایرانی

6 July 2020


پناهجویانی افغانستانی؛ قربانی بدرفتاری سربازان ایرانی

فلکه پشت حَرم شاه عبد العظیم

فلکه پشت حَرم شاه عبد العظیم

26 June 2020


فلکه پشت حَرم شاه عبد العظیم

(۲۰ ژوئن) ؛ روز جهانی پناهندهگان

(۲۰ ژوئن) ؛ روز جهانی پناهندهگان

20 June 2020


(۲۰ ژوئن) ؛ روز جهانی پناهندهگان

پیام کانون افغانستانی های فنلند به مناسبت قتل کشتار مردم بی گناه توسط تروریست ها در افغانستان و کشتار مهاجرین افغانستانی در ایران

پیام کانون افغانستانی های فنلند به مناسبت قتل کشتار مردم بی گناه توسط تروریست ها در افغانستان و کشتار مهاجرین افغانستانی در ایران

15 June 2020


پیام کانون افغانستانی های فنلند به مناسبت قتل کشتار مردم بی گناه توسط تروریست ها در افغانستان و کشتار مهاجرین افغانستانی در ایران

نمادها و دیوارهای تبعیض نژادی در غرب، در حال تزلزل و فروریختن است!

نمادها و دیوارهای تبعیض نژادی در غرب، در حال تزلزل و فروریختن است!

13 June 2020


نمادها و دیوارهای تبعیض نژادی در غرب، در حال تزلزل و فروریختن است!

پیام کانون افغانستانی های فنلند به مناسبت قتل کشتار مردم بی گناه توسط تروریست ها در افغانستان و کشتار مهاجرین افغانستانی در ایران

پیام کانون افغانستانی های فنلند به مناسبت قتل کشتار مردم بی گناه توسط تروریست ها در افغانستان و کشتار مهاجرین افغانستانی در ایران

13 June 2020


پیام کانون افغانستانی های فنلند به مناسبت قتل کشتار مردم بی گناه توسط تروریست ها در افغانستان و کشتار مهاجرین افغانستانی در ایران

گردهمایی علیه تبعیض و بی عدالتی در افغانستان و کشتار مهاجرین افغانستانی را در ایران

گردهمایی علیه تبعیض و بی عدالتی در افغانستان و کشتار مهاجرین افغانستانی را در ایران

9 June 2020


گردهمایی علیه تبعیض و بی عدالتی در افغانستان و کشتار مهاجرین افغانستانی را در ایران