در کمین دانایی

در کمین دانایی

29 October 2020


در کمین دانایی

نام دوا ها و موارد استعمال آن !

نام دوا ها و موارد استعمال آن !

16 October 2020


نام دوا ها و موارد استعمال آن !

توفان توییتری برای مهاجرین افغانستانی در ایران!

توفان توییتری برای مهاجرین افغانستانی در ایران!

15 October 2020


توفان توییتری برای مهاجرین افغانستانی در ایران!

قطره های اشک شمسیه  در رخسارش را  بروز پیروزی اش درک کنیم.

قطره های اشک شمسیه در رخسارش را بروز پیروزی اش درک کنیم.

25 September 2020


قطره های اشک شمسیه در رخسارش را بروز پیروزی اش درک کنیم.

نه فرمانده علیپور بالای کسی عمل انتحاری و انفجاری انجام داده است و نه فرمانده شجاعی !

نه فرمانده علیپور بالای کسی عمل انتحاری و انفجاری انجام داده است و نه فرمانده شجاعی !

23 September 2020


نه فرمانده علیپور بالای کسی عمل انتحاری و انفجاری انجام داده است و نه فرمانده شجاعی !

مذهب حنفی و حقوق شیعیان در مناقشه با طالبان

مذهب حنفی و حقوق شیعیان در مناقشه با طالبان

22 September 2020


مذهب حنفی و حقوق شیعیان
در مناقشه با طالبان

هنوز در جهل مرکب قبیله

هنوز در جهل مرکب قبیله

22 September 2020


هنوز در جهل مرکب قبیله

زبان مادری پل ارتباطی!

زبان مادری پل ارتباطی!

13 September 2020


زبان مادری پل ارتباطی!

کورس های زبان مادری فارسی دری برای اطفال در هلسینکی

کورس های زبان مادری فارسی دری برای اطفال در هلسینکی

5 September 2020


کورس های زبان مادری فارسی دری برای اطفال در هلسینکی

افزایش سریع شمار مهاجران در کمپ اوبرویلیه در شمال پاریس

افزایش سریع شمار مهاجران در کمپ اوبرویلیه در شمال پاریس

19 July 2020


افزایش سریع شمار مهاجران در کمپ اوبرویلیه در شمال پاریس