گفتگو با بصیرآهنگ فعال حقوق بشر در کشور ایتالیا – قسمت دوم

گفتگو با بصیرآهنگ فعال حقوق بشر در کشور ایتالیا – قسمت دوم

6 January 2013


دراین گفتگو  وضعیت سخت و دشوار پناهجویان در یونان و …… مورد ارزیابی قرار گرفته است و نکات مهمی برای پناهجو یاد آوری میگردد اینک توجه خوانندگان عزیز را به این گفتگوی اختصاصی با وب سایت مهاجر جلب می نمایم.

گفتگو با بصیرآهنگ فعال حقوق بشر در کشور ایتالیا – قسمت اول

گفتگو با بصیرآهنگ فعال حقوق بشر در کشور ایتالیا – قسمت اول

17 December 2012


دراین گفتگو و مصاحبه وضعیت پناهجویان در یونان وایتالیا مورد ارزیابی قرار گرفته است . آقای اهنگ از وضعیت سخت و دشوار پناهجویان در پاترا از یونان خواهد گفت .

دراین گفتگو نکات مهمی برای پناهجو یا آوری میگردد اینک شما و حرفهای شنیدنی آقا بصیر آهنگ !

صاحبنظران چه می گویند؟

صاحبنظران چه می گویند؟

21 December 2011


{jcomments on}بعد از سال ۲۰۱۴ در افغانستان چه اتفاق خواهد افتاد؟