جوانان و بحران هویت

جوانان و بحران هویت

26 February 2018


جوانان و بحران هویت

موفقیت و چالشهای تحصیلی جوانان افغانستانی در فنلند

موفقیت و چالشهای تحصیلی جوانان افغانستانی در فنلند

23 February 2018


موفقیت و چالشهای تحصیلی جوانان افغانستانی در فنلند

بندهای سه گانه منشور زبان مادری مصوب یونسکو(به مناسب روز زبان مادری)

بندهای سه گانه منشور زبان مادری مصوب یونسکو(به مناسب روز زبان مادری)

21 February 2018


بندهای سه گانه منشور زبان مادری مصوب یونسکو(به مناسب روز زبان مادری)

درخت انار- مرحوم عبدالکریم میثاق

درخت انار- مرحوم عبدالکریم میثاق

18 February 2018


درخت انار- مرحوم عبدالکریم میثاق

هزاره‌ها؛ هویت و ریشه‌های تباری

هزاره‌ها؛ هویت و ریشه‌های تباری

9 February 2018


هزاره‌ها؛ هویت و ریشه‌های تباری

دور از چشم والدین؛ غرق در دنیای مجازی

دور از چشم والدین؛ غرق در دنیای مجازی

8 February 2018


دور از چشم والدین؛ غرق در دنیای مجازی

جلسه محاکمه

جلسه محاکمه

31 January 2018


جلسه محاکمه.

نگاهی به «تاجر ونیزی» اثر ویلیام شکسپیر

نگاهی به «تاجر ونیزی» اثر ویلیام شکسپیر

17 January 2018


نگاهی به «تاجر ونیزی» اثر ویلیام شکسپیر

نقل از کتاب : زندگی در گذر زمان(خاطرات سه دهه از زندگی ام) عباس دلجو

نقل از کتاب : زندگی در گذر زمان(خاطرات سه دهه از زندگی ام) عباس دلجو

11 January 2018


نقل از کتاب : زندگی در گذر زمان(خاطرات سه دهه از زندگی ام)
عباس دلجو

دل نوشته خاطرات خیالی- فرشته اکبری

دل نوشته خاطرات خیالی- فرشته اکبری

9 January 2018


دل نوشته خاطرات خیالی