بیست یک فیبوری روز جهانی زبان مادری!

بیست یک فیبوری روز جهانی زبان مادری!

21 February 2019


روز جهانی زبان مادری گرامی باد!

گزارش سیمینار از سیستم تحصیلی در فنلند!+ عکس

گزارش سیمینار از سیستم تحصیلی در فنلند!+ عکس

18 February 2019


گزارش سیمینار از سیستم تحصیلی در فنلند!+ عکس

سیمینار آشنایی با امور تحصیلی فنلند برای والدین و دانش آموزان!

سیمینار آشنایی با امور تحصیلی فنلند برای والدین و دانش آموزان!

5 February 2019


سیمینار آشنایی با امور تحصیلی فنلند برای والدین و دانش آموزان!

کودکان قربانی جنگ و رسم و رواج های ناپسند

کودکان قربانی جنگ و رسم و رواج های ناپسند

4 June 2018


کودکان قربانی جنگ و رسم و رواج های ناپسند

روز جهانی کتاب کودک

روز جهانی کتاب کودک

2 April 2018


روز جهانی کتاب کودک

کلاسهای آموزشی برای خانواده های افغانستانی دارای اطفال خورد سال در شهر هلسینکی

کلاسهای آموزشی برای خانواده های افغانستانی دارای اطفال خورد سال در شهر هلسینکی

17 March 2018


کلاسهای آموزشی برای خانواده های افغانستانی دارای اطفال خورد سال در شهر هلسینکی

بندهای سه گانه منشور زبان مادری مصوب یونسکو(به مناسب روز زبان مادری)

بندهای سه گانه منشور زبان مادری مصوب یونسکو(به مناسب روز زبان مادری)

21 February 2018


بندهای سه گانه منشور زبان مادری مصوب یونسکو(به مناسب روز زبان مادری)

دور از چشم والدین؛ غرق در دنیای مجازی

دور از چشم والدین؛ غرق در دنیای مجازی

8 February 2018


دور از چشم والدین؛ غرق در دنیای مجازی

نگاهی به تأثیر مهاجرت بر تعلیم و تربیت کودکان مهاجر

نگاهی به تأثیر مهاجرت بر تعلیم و تربیت کودکان مهاجر

4 January 2018


نگاهی به تأثیر مهاجرت بر تعلیم و تربیت کودکان مهاجر

با لجبازی کودکم چگونه برخورد کنم؟

با لجبازی کودکم چگونه برخورد کنم؟

5 December 2017


پدر و مادر شدن به غیر از احساس شادمانی،‌ دردسرهای فراوانی نیز به دنبال دارد.