۲۰ جون روز جهانی پناهنده گرامی باد!

۲۰ جون روز جهانی پناهنده گرامی باد!

20 June 2021


۲۰ جون روز جهانی پناهنده گرامی باد!

پارلمان سویدن به قانون اقامت موقت برای نوجوانان پناهجو رای مثبت داد

پارلمان سویدن به قانون اقامت موقت برای نوجوانان پناهجو رای مثبت داد

7 June 2018


پارلمان سویدن به قانون اقامت موقت برای نوجوانان پناهجو رای مثبت داد

بندهای سه گانه منشور زبان مادری مصوب یونسکو(به مناسب روز زبان مادری)

بندهای سه گانه منشور زبان مادری مصوب یونسکو(به مناسب روز زبان مادری)

21 February 2018


بندهای سه گانه منشور زبان مادری مصوب یونسکو(به مناسب روز زبان مادری)

آغاز اصلاح «رویه دوبلین» برای پناهجویان در اروپا

آغاز اصلاح «رویه دوبلین» برای پناهجویان در اروپا

27 January 2018


آغاز اصلاح «رویه دوبلین» برای پناهجویان در اروپا

کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

12 December 2017


کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

پروتکل رفع تبعیض به زنان

پروتکل رفع تبعیض به زنان

12 December 2017


پروتکل رفع تبعیض به زنان

میثاق بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض نژادی

میثاق بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض نژادی

12 December 2017


میثاق بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض نژادی

اعلامیۀ حقوق افراد متعلق به اقلیت‌هاى ملى یا قومى، مذهبى و زبانى

اعلامیۀ حقوق افراد متعلق به اقلیت‌هاى ملى یا قومى، مذهبى و زبانى

12 December 2017


اعلامیۀ حقوق افراد متعلق به اقلیت‌هاى ملى یا قومى، مذهبى و زبانى

اعلامیه در باره تبعیض مبتنی بر دین یا اعتقاد

اعلامیه در باره تبعیض مبتنی بر دین یا اعتقاد

12 December 2017


اعلامیه در باره تبعیض مبتنی بر دین یا اعتقاد

اعلامیه جهانی حقوق بشر

اعلامیه جهانی حقوق بشر

12 December 2017


اعلامیه جهانی حقوق بشر