گزارش در مورد وضعیت پناهجویان افغانی سوریه

گزارش در مورد وضعیت پناهجویان افغانی سوریه

2 February 2013


افغانستانی های پناهجو سومین گروه بزرگ از پناهجویان در سوریه را بعد از  عراقی ها, سومالی ها تشکیل میدهند.

اختراعی دیگر از دانشجوی نخبه افغانستانی

اختراعی دیگر از دانشجوی نخبه افغانستانی

2 February 2013


دستگاه “تخلیص پیوسته سیال” برای اولین بار توسط مصطفی رضایی دانشجوی نخبه افغانستانی اختراع و به شماره ۷۶۵۱۰ ثبت گردید.