فکاهی سری -۳

فکاهی سری -۳

1 September 2014


۱- مرد : الو اینجه رادیو صدائ مردم اس ؟{jcomments on}

گوینده رادیو : بلی بفرمائین .
مرد: ببخشین صدایم بطور زنده پخش میشه ؟
گوینده رادیو : بلی بفرمائین .
مرد : صدایم ده نانوائی هم پخش میشه ؟
گوینده که تا اندازه ای ناراحت شده بود ، گفت :
بلی ! بلی ! همه جای پخش میشه
لطفاً سوال خوده مطرح بسازین.
مرد به صدای بلند میگه: شاهپور بچیم نان نخری ، که ببویت خریده

فکاهی سری۲

فکاهی سری۲

13 August 2014


خشو

۱٫یک شعبده باز که روی صحنه هنرنمایی میکرد؛

خطاب به تماشاچیان گفت: حالی یک خانم روی ستیژ بیایه، مه کاری میکنم که غیب شوه!

مردی دفعتاً از جایش برخاست و با صدای بلند گفت: چند لحظه صبر کنین مه خشویمه میارم!!!

چند فکاهی دیگر!

چند فکاهی دیگر!

13 August 2014


خواستگاری

در روز خواستگاری دختر یک باد صدا دار ازش خارج میشه،

داماد از بس که زیاد خنده میکنه میفته می میره.

روی سنگ قبرش نوشته میکنند: “نسیمی آمد و گلی بر باد رفت…“

فکاهی – سری -۱

فکاهی – سری -۱

21 December 2013


۱٫یک لوده ساعتش گم میشه ایسو خیز میزنه اوسو خیز میزنه غرت گوزش میره یک دفه میگه زنگ خو میزنه اما مچم کجاست

چهارفکاهی جدید

چهارفکاهی جدید

19 December 2013


۱٫یک بچه ده راه روان بود که دید از روبرویش چندتا دخترای بسیار شوخ و شیک میایه.

وقتیکه بچه نزدیک دخترا رسید گفت نام خدا بسیار یک گله گک مقبول از خودتان

ساختین مره به حیث چوپان تان نمی گیرین؟

دخترا هم که بسیار شوخ بودند گفتن رمه ما چوپان داره خو، به یک سگ ضرورت داریم…

چندتافکاهی تازه

چندتافکاهی تازه

5 October 2013


فکاهیهای نو و تازه:

فکاهی و جوک های منتخب!

فکاهی و جوک های منتخب!

26 December 2012


زهر مار:

روزی مردی به منزل خود می آید از همسر خود می پرسد برای شب چه داریم زن با عصبانیت می گوید زهر مار مرد می گوید نوش جانت من مهمان هستم.