دمبوره نامه : سید ابوطالب مظفری

دمبوره نامه : سید ابوطالب مظفری

4 December 2012


 بیا، دمبوره‌ ! بی‌تو ام دَم بُرید
هجوم خزان‌، شاخ و برگم بُرید