ضرر را از هر کجا جلویش را بگیرید منفعت است( به مناسبت ۷ و ۸ ثور)!

ضرر را از هر کجا جلویش را بگیرید منفعت است( به مناسبت ۷ و ۸ ثور)!

28 April 2020


( به مناسبت ۷ و ۸ ثور)

نظربه گزارشات منابع معتبرحدود ۱۸۰۰کودک زیرسن درالمان مفقود شده اند

نظربه گزارشات منابع معتبرحدود ۱۸۰۰کودک زیرسن درالمان مفقود شده اند

21 April 2020


نظربه گزارشات منابع معتبرحدود ۱۸۰۰کودک زیرسن درالمان مفقود شده اند

روزهای دشوار!

روزهای دشوار!

2 April 2020


روزهای دشوار!

کرونا؛ آلمان پذیرش پناهجویان به دلایل بشردوستانه را به تعلیق درآورد

کرونا؛ آلمان پذیرش پناهجویان به دلایل بشردوستانه را به تعلیق درآورد

19 March 2020


کرونا؛ آلمان پذیرش پناهجویان به دلایل بشردوستانه را به تعلیق درآورد

یونان می خواهد پناهجویان را به ترکیه بازگرداند

یونان می خواهد پناهجویان را به ترکیه بازگرداند

15 March 2020


یونان می خواهد پناهجویان را به ترکیه بازگرداند

بازگشت مهاجران و نگرانی از گسترش کرونا

بازگشت مهاجران و نگرانی از گسترش کرونا

14 March 2020


بازگشت مهاجران و نگرانی از گسترش کرونا

کمیسیون اتحادیه اروپا: حق پناهندگی باید رعایت شود

کمیسیون اتحادیه اروپا: حق پناهندگی باید رعایت شود

11 March 2020


کمیسیون اتحادیه اروپا: حق پناهندگی باید رعایت شود

نهم مارچ ۲۰۰۱ روز انفجار مجسمه های بودا در بامیان توسط طالبان!

نهم مارچ ۲۰۰۱ روز انفجار مجسمه های بودا در بامیان توسط طالبان!

9 March 2020


نهم مارچ ۲۰۰۱ روز انفجار مجسمه های بودا در بامیان توسط طالبان!

اطلاعیه ستاد برگزاری بیست پنجمین سالیاد رهبر شهید استاد مزاری در فنلند:

اطلاعیه ستاد برگزاری بیست پنجمین سالیاد رهبر شهید استاد مزاری در فنلند:

7 March 2020


اطلاعیه ستاد برگزاری بیست پنجمین سالیاد رهبر شهید استاد مزاری در فنلند:

اتحایه اروپا به مهاجران: ورود غیرقانونی تحمل نمی‌شود

اتحایه اروپا به مهاجران: ورود غیرقانونی تحمل نمی‌شود

5 March 2020


اتحایه اروپا به مهاجران: ورود غیرقانونی تحمل نمی‌شود