کودکان قربانی جنگ و رسم و رواج های ناپسند

کودکان قربانی جنگ و رسم و رواج های ناپسند

4 June 2018


کودکان قربانی جنگ و رسم و رواج های ناپسند

شرکت فعال جوانان کانون در پروژه های فرهنگی در فنلند!

شرکت فعال جوانان کانون در پروژه های فرهنگی در فنلند!

18 April 2018


شرکت فعال جوانان کانون در پروژه های فرهنگی در فنلند!

حضور تیم جوانان کانون افغانستانی های فنلنددر جلسه سالانه اتحادیه-هلسینکی!

حضور تیم جوانان کانون افغانستانی های فنلنددر جلسه سالانه اتحادیه-هلسینکی!

17 April 2018


حضور تیم جوانان کانون در جلسه سالانه اتحادیه!

دادگاه اتحادیه اروپا قانون تازهای را برای الحاق اعضای خانواده پناهجویان زیرسن تصویب کرد

دادگاه اتحادیه اروپا قانون تازهای را برای الحاق اعضای خانواده پناهجویان زیرسن تصویب کرد

13 April 2018


دادگاه اتحادیه اروپا قانون تازهای را برای الحاق اعضای خانواده پناهجویان زیرسن تصویب کرد

داستان‌هایی از موفقیت پناهجویان: پولیس افغان که در آلمان پرستار شد

داستان‌هایی از موفقیت پناهجویان: پولیس افغان که در آلمان پرستار شد

12 April 2018


داستان‌هایی از موفقیت پناهجویان: پولیس افغان که در آلمان پرستار شد

عزت نفس؛ نرد بان موفقیت

عزت نفس؛ نرد بان موفقیت

6 April 2018


عزت نفس؛ نرد بان موفقیت

روز جهانی کتاب کودک

روز جهانی کتاب کودک

2 April 2018


روز جهانی کتاب کودک

کلاسهای آموزشی برای خانواده های افغانستانی دارای اطفال خورد سال در شهر هلسینکی

کلاسهای آموزشی برای خانواده های افغانستانی دارای اطفال خورد سال در شهر هلسینکی

17 March 2018


کلاسهای آموزشی برای خانواده های افغانستانی دارای اطفال خورد سال در شهر هلسینکی

جوانان و بحران هویت

جوانان و بحران هویت

26 February 2018


جوانان و بحران هویت

بندهای سه گانه منشور زبان مادری مصوب یونسکو(به مناسب روز زبان مادری)

بندهای سه گانه منشور زبان مادری مصوب یونسکو(به مناسب روز زبان مادری)

21 February 2018


بندهای سه گانه منشور زبان مادری مصوب یونسکو(به مناسب روز زبان مادری)