گزارش سیمینار از سیستم تحصیلی در فنلند!+ عکس

گزارش سیمینار از سیستم تحصیلی در فنلند!+ عکس

18 February 2019


گزارش سیمینار از سیستم تحصیلی در فنلند!+ عکس

سیمینار آشنایی با امور تحصیلی فنلند برای والدین و دانش آموزان!

سیمینار آشنایی با امور تحصیلی فنلند برای والدین و دانش آموزان!

5 February 2019


سیمینار آشنایی با امور تحصیلی فنلند برای والدین و دانش آموزان!

آینده اطفال ، نوجوانان و جوانان ما در فنلند از نظر تحصیلی و کاری در سه سیمینار

آینده اطفال ، نوجوانان و جوانان ما در فنلند از نظر تحصیلی و کاری در سه سیمینار

2 February 2019


آینده اطفال ، نوجوانان و جوانان ما در فنلند از نظر تحصیلی و کاری در سه سیمینار

بحران هویت ازدیدگاه روانشناسی

بحران هویت ازدیدگاه روانشناسی

30 November 2018


بحران هویت ازدیدگاه روانشناسی

هویت: حلقه مفقوده مهاجران افغان

هویت: حلقه مفقوده مهاجران افغان

18 October 2018


هویت: حلقه مفقوده مهاجران افغان

گفت و گو با بصیره؛ دختری که در ایران اجازه نداشت به مدرسه برود

گفت و گو با بصیره؛ دختری که در ایران اجازه نداشت به مدرسه برود

17 October 2018


گفت و گو با بصیره؛ دختری که در ایران اجازه نداشت به مدرسه برود

مرد افغان که زنش را در آلمان کشت به حبس عمری محکوم شد

مرد افغان که زنش را در آلمان کشت به حبس عمری محکوم شد

29 June 2018


مرد افغان که زنش را در آلمان کشت به حبس عمری محکوم شد

بی‌سرنوشتی پناه‌جویان خارجی در نبود قانون پناهنده‌گی در افغانستان

بی‌سرنوشتی پناه‌جویان خارجی در نبود قانون پناهنده‌گی در افغانستان

24 June 2018


بی‌سرنوشتی پناه‌جویان خارجی در نبود قانون پناهنده‌گی در افغانستان

ماه رمضان کابل در خاطرات عباس دلجو

ماه رمضان کابل در خاطرات عباس دلجو

8 June 2018


ماه رمضان کابل در خاطرات عباس دلجو

فنلند تصمیم برای اخراج مهاجر افغانی دارد که دارای وظیفه است

فنلند تصمیم برای اخراج مهاجر افغانی دارد که دارای وظیفه است

6 June 2018


فنلند تصمیم برای اخراج مهاجر افغانی دارد که دارای وظیفه است