گردهمایی علیه تبعیض و بی عدالتی در افغانستان و کشتار مهاجرین افغانستانی را در ایران

گردهمایی علیه تبعیض و بی عدالتی در افغانستان و کشتار مهاجرین افغانستانی را در ایران

9 June 2020


گردهمایی علیه تبعیض و بی عدالتی در افغانستان و کشتار مهاجرین افغانستانی را در ایران

چرا دادخواهی برای جورج فلوید جهانی میشود؟ و ما برای مظلومیت خود داد خواهی کرده نمی توانیم؟

چرا دادخواهی برای جورج فلوید جهانی میشود؟ و ما برای مظلومیت خود داد خواهی کرده نمی توانیم؟

6 June 2020


چرا دادخواهی برای جورج فلوید جهانی میشود؟
و ما برای مظلومیت خود داد خواهی کرده نمی توانیم؟

اعلان نتیجه اعتراض – طوفان تویٔیتری بعد از ۴۸ ساعت علیه جنایت ضد بشری جنایتکاران در شفاخانه «نسایی کابل – افغانستان »

اعلان نتیجه اعتراض – طوفان تویٔیتری بعد از ۴۸ ساعت علیه جنایت ضد بشری جنایتکاران در شفاخانه «نسایی کابل – افغانستان »

15 May 2020


اعلان نتیجه اعتراض – طوفان تویٔیتری بعد از ۴۸ ساعت علیه جنایت ضد بشری جنایتکاران در شفاخانه «نسایی کابل – افغانستان »

مصاحبه با محمد حسین ابراهیم زاده یک تن از بنیان گزاران کتابخانه رسالت در مشهد

مصاحبه با محمد حسین ابراهیم زاده یک تن از بنیان گزاران کتابخانه رسالت در مشهد

28 April 2020


مصاحبه با محمد حسین ابراهیم زاده یک تن از بنیان گزاران اعضای کتابخانه رسالت در مشهد

ضرر را از هر کجا جلویش را بگیرید منفعت است( به مناسبت ۷ و ۸ ثور)!

ضرر را از هر کجا جلویش را بگیرید منفعت است( به مناسبت ۷ و ۸ ثور)!

28 April 2020


( به مناسبت ۷ و ۸ ثور)

احکام تدفین متوفیات از بیماری کرونا

احکام تدفین متوفیات از بیماری کرونا

15 April 2020


احکام تدفین متوفیات از بیماری کرونا

کوبیدن علم به بهانه‌ی کرونا

کوبیدن علم به بهانه‌ی کرونا

5 April 2020


کوبیدن علم به بهانه‌ی کرونا

روزهای دشوار!

روزهای دشوار!

2 April 2020


روزهای دشوار!

کابینه‌ی حکومت طرح قیود گشت‌وگذار در کابل را تصویب کرد

کابینه‌ی حکومت طرح قیود گشت‌وگذار در کابل را تصویب کرد

27 March 2020


کابینه‌ی حکومت طرح قیود گشت‌وگذار در کابل را تصویب کرد

کرونا نا جوانمرادنه جان یک جوانمرد را گرفت!

کرونا نا جوانمرادنه جان یک جوانمرد را گرفت!

22 March 2020


کرونا نا جوانمرادنه جان یک جوانمرد را گرفت!