غزنی در آتش وخون میسوزد!

غزنی در آتش وخون میسوزد!

13 August 2018


نبی قانع زاده چندین سال است در اثر سیاستهای دو پهلوی حاکمیت هر روز به عمیق

علی مطهری در صفحه اینستاگرام اش نوشت!

علی مطهری در صفحه اینستاگرام اش نوشت!

12 July 2018


علی مطهری در صفحه اینستاگرام اش نوشت!

یک زن افغان به خاطر حمایت از داعش از دنمارک اخراج می شود

یک زن افغان به خاطر حمایت از داعش از دنمارک اخراج می شود

27 June 2018


یک زن افغان به خاطر حمایت از داعش از دنمارک اخراج می شود

وزارت مهاجرین: بیش از شش میلیون افغان مهاجر هستند

وزارت مهاجرین: بیش از شش میلیون افغان مهاجر هستند

20 June 2018


وزارت مهاجرین: بیش از شش میلیون افغان مهاجر هستند

نامه ای به یک دوست!

نامه ای به یک دوست!

20 June 2018


نامه ای به یک دوست!

بگذارید من یک واقعیت ساده را در توضیح رفتار طالبان بیان کنم:

بگذارید من یک واقعیت ساده را در توضیح رفتار طالبان بیان کنم:

18 June 2018


بگذارید من یک واقعیت ساده را در توضیح رفتار طالبان بیان کنم:

افشاگری داکتر رسول طالب؛ جعبه سیاه حزب وحدت پس از ۲۰ سال انزوا

افشاگری داکتر رسول طالب؛ جعبه سیاه حزب وحدت پس از ۲۰ سال انزوا

11 June 2018


افشاگری داکتر رسول طالب؛ جعبه سیاه حزب وحدت پس از ۲۰ سال انزوا

ماه رمضان کابل در خاطرات عباس دلجو

ماه رمضان کابل در خاطرات عباس دلجو

8 June 2018


ماه رمضان کابل در خاطرات عباس دلجو

مهاجرت و فرهنگ پذیری

مهاجرت و فرهنگ پذیری

27 May 2018


مهاجرت و فرهنگ پذیری

هزاره ها، قربانیان شماره ی یک دموکراسی خواهی

هزاره ها، قربانیان شماره ی یک دموکراسی خواهی

24 April 2018


هزاره ها، قربانیان شماره ی یک دموکراسی خواهی