گردهمایی علیه تبعیض و بی عدالتی در افغانستان و کشتار مهاجرین افغانستانی را در ایران

گردهمایی علیه تبعیض و بی عدالتی در افغانستان و کشتار مهاجرین افغانستانی را در ایران

9 June 2020


گردهمایی علیه تبعیض و بی عدالتی در افغانستان و کشتار مهاجرین افغانستانی را در ایران

چرا دادخواهی برای جورج فلوید جهانی میشود؟ و ما برای مظلومیت خود داد خواهی کرده نمی توانیم؟

چرا دادخواهی برای جورج فلوید جهانی میشود؟ و ما برای مظلومیت خود داد خواهی کرده نمی توانیم؟

6 June 2020


چرا دادخواهی برای جورج فلوید جهانی میشود؟
و ما برای مظلومیت خود داد خواهی کرده نمی توانیم؟

پیام کانون افغانستانی های فنلند به مناسبت عید سعید فطر ۲۰۲۰

پیام کانون افغانستانی های فنلند به مناسبت عید سعید فطر ۲۰۲۰

24 May 2020


پیام کانون افغانستانی های فنلند به مناسبت عید سعید فطر

۲۵ کودک پناهجو از یونان به فنلند در ماه جون آورده میشود!

۲۵ کودک پناهجو از یونان به فنلند در ماه جون آورده میشود!

16 May 2020


۲۵ کودک پناهجو از یونان به فنلند در ماه جون آورده میشود!

ماموران پلیس فرانسه به دلیل خشونت با پناهجوی افغان به زندان محکوم شدند

ماموران پلیس فرانسه به دلیل خشونت با پناهجوی افغان به زندان محکوم شدند

9 May 2020


ماموران پلیس فرانسه به دلیل خشونت با پناهجوی افغان به زندان محکوم شدند

نظربه گزارشات منابع معتبرحدود ۱۸۰۰کودک زیرسن درالمان مفقود شده اند

نظربه گزارشات منابع معتبرحدود ۱۸۰۰کودک زیرسن درالمان مفقود شده اند

21 April 2020


نظربه گزارشات منابع معتبرحدود ۱۸۰۰کودک زیرسن درالمان مفقود شده اند

اولین گروه کودکان مهاجر از جزیره های یونان به آلمان رسیدند

اولین گروه کودکان مهاجر از جزیره های یونان به آلمان رسیدند

18 April 2020


اولین گروه کودکان مهاجر از جزیره های یونان به آلمان رسیدند

منظور از قرینطیه یا جدا سازی چیست؟

منظور از قرینطیه یا جدا سازی چیست؟

5 April 2020


منظور از قرینطیه یا جدا سازی چیست؟

کرونا ویروس!

کرونا ویروس!

21 March 2020


کرونا ویروس!

نوروز۱۳۹۹در سایه ویروس کرونا!

نوروز۱۳۹۹در سایه ویروس کرونا!

20 March 2020


نوروز۱۳۹۹در سایه ویروس کرونا!