مژده به اشخاص کتاب خوان، کتاب یکصد نو اوری فنلند در کابل از چاپ بیرون شد!

مژده به اشخاص کتاب خوان، کتاب یکصد نو اوری فنلند در کابل از چاپ بیرون شد!

12 November 2020


مژده به اشخاص کتاب خوان، کتاب یکصد نو اوری فنلند در کابل از چاپ بیرون شد!

لیسبوس: ۳۰۰ مهاجر در اردو گاه جدید مسکن گزین شدند

لیسبوس: ۳۰۰ مهاجر در اردو گاه جدید مسکن گزین شدند

13 September 2020


لیسبوس: ۳۰۰ مهاجر در اردو گاه جدید مسکن گزین شدند

زبان مادری پل ارتباطی!

زبان مادری پل ارتباطی!

13 September 2020


زبان مادری پل ارتباطی!

کورس های زبان مادری فارسی دری برای اطفال در هلسینکی

کورس های زبان مادری فارسی دری برای اطفال در هلسینکی

5 September 2020


کورس های زبان مادری فارسی دری برای اطفال در هلسینکی

افزایش سریع شمار مهاجران در کمپ اوبرویلیه در شمال پاریس

افزایش سریع شمار مهاجران در کمپ اوبرویلیه در شمال پاریس

19 July 2020


افزایش سریع شمار مهاجران در کمپ اوبرویلیه در شمال پاریس

آغاز محاکمه پنج مرد جوان به اتهام تجاوز گروهی بر یک دختر نوجوان در آلمان

آغاز محاکمه پنج مرد جوان به اتهام تجاوز گروهی بر یک دختر نوجوان در آلمان

11 July 2020


آغاز محاکمه پنج مرد جوان به اتهام تجاوز گروهی بر یک دختر نوجوان در آلمان

(۲۰ ژوئن) ؛ روز جهانی پناهندهگان

(۲۰ ژوئن) ؛ روز جهانی پناهندهگان

20 June 2020


(۲۰ ژوئن) ؛ روز جهانی پناهندهگان

پیام کانون افغانستانی های فنلند به مناسبت قتل کشتار مردم بی گناه توسط تروریست ها در افغانستان و کشتار مهاجرین افغانستانی در ایران

پیام کانون افغانستانی های فنلند به مناسبت قتل کشتار مردم بی گناه توسط تروریست ها در افغانستان و کشتار مهاجرین افغانستانی در ایران

15 June 2020


پیام کانون افغانستانی های فنلند به مناسبت قتل کشتار مردم بی گناه توسط تروریست ها در افغانستان و کشتار مهاجرین افغانستانی در ایران

نمادها و دیوارهای تبعیض نژادی در غرب، در حال تزلزل و فروریختن است!

نمادها و دیوارهای تبعیض نژادی در غرب، در حال تزلزل و فروریختن است!

13 June 2020


نمادها و دیوارهای تبعیض نژادی در غرب، در حال تزلزل و فروریختن است!

پیام کانون افغانستانی های فنلند به مناسبت قتل کشتار مردم بی گناه توسط تروریست ها در افغانستان و کشتار مهاجرین افغانستانی در ایران

پیام کانون افغانستانی های فنلند به مناسبت قتل کشتار مردم بی گناه توسط تروریست ها در افغانستان و کشتار مهاجرین افغانستانی در ایران

13 June 2020


پیام کانون افغانستانی های فنلند به مناسبت قتل کشتار مردم بی گناه توسط تروریست ها در افغانستان و کشتار مهاجرین افغانستانی در ایران