ویدئو های آموزش زبان فنلندی

ویدئو های آموزش زبان فنلندی

1 June 2015


Supisuomea 10-3

Supisuomea 10-3

5 March 2013


Supisuomea 9-3

Supisuomea 9-3

5 March 2013


Supisuomea 8-3

Supisuomea 8-3

5 March 2013


Supisuomea 7-3

Supisuomea 7-3

5 March 2013


Supisuomea 6-3

Supisuomea 6-3

5 March 2013


Supisuomea 5-3

Supisuomea 5-3

5 March 2013


Supisuomea 4-3

Supisuomea 4-3

5 March 2013


 

Supisuomea 3-3

Supisuomea 3-3

5 March 2013


Supisuomea 2-3

Supisuomea 2-3

5 March 2013