کلمه پوهنتون ودانشگاه باعث توقف قوانین درپارلمان

افغانستان کشوریست که درآن اقوام وملیتهای مختلف زندگی می کنند وبه زبانهای متفاوت صحبت میکنند که دو زبان پشتو ودری زبان رسمی این کشور محسوب گردیده و این دو زبان درقانون اساسی کشورنیز به رسمیت شناخته شود.

دربخشی از ماده ۱۶ قانون اساسی امده است: “زبان پشتو و دری زبانهای رسمی دولت میباشد.” وباید مکتوبها ومراسلات مراکز دولتی وتمامی نوشتارها باید مشمول این دو زبان گردد.

متاسفانه درگذشته اکثراصطلاحات مراکز دولتی به زبان پشتو بوده که نوعی تحمیل به بقیه شمرده می شد ولی تصویب وصراحت قانون اساسی باید اینگونه تحمیل ها رابرطرف نماید.

می بینیم مردم خود شان بعضی اصطلاحات را به زبان رسمی کشور(دری) انتخاب نموده با استفاده از قانون اساسی وارد مکالمه روز مره خود نموده اند ولی با کج اندیشی های عده ای مواجه می شوند حتی در مرکز قانون گذاری (مجلس شورای ملی) که ممثل اراده و وحدت ملی باشد درآنجا هم برخوردی غیرعادلانه صورت میگیرد و به خواسته های مردم و صراحت قانون هم توجه نه می شود.

درکمسیون مربوطه ولس جرگه حرف تا جایی پیش می رود که اگرنامه ای به زبان پشتو باشد کلمه پوهتنون ویا اگر نامه به زبان دری باشد از کلمه دانشگاه استفاده شود واین طرح هم متاسفانه راهگشا نمی گردد.

درکشورهای آزاد و دموکرات که دارای دو زبان رسمی درکشورخود هستند حتی به درصد هم توجه نمیشود مثلا در کشور فنلند ۶% شان به زبان سویدنی صحبت می کنند وبقیه به زبان فنلندی . درهمین حال همه ی مکتوبات و مراسلات و تابلوهای راهنمایی ورانندگی به دوزبان فنلندی وسویدنی میباشد .

ولی درافغانستان که اکثریت مردم زبان شان دری است ولی استفاده از زبان دری گاهی هم بامشکل مواجه می شود درحالیکه زیبنده وشایسته آنست که از هردو زبان در جایگاه خود استفاده شده وهیچکدام بر دیگری حالت تحمیل را نداشته باشد ولی می بینیم این حالت تفاهم وتعادل رعایت نمی شود و گاهی هم شکلی غیر منصفانه را به خود می گیرد.

و این گونه برخورد ، آسیب های ملموس و غیر ملموسی را به همدلی و همپذیری اقوام وملیتهای ساکن وبا هم برادر را ، در پی خواهد داشت.

و شایسته و بایسته اینست که باحرکت های عملی در جهت تثبیت وحدت ملی درجامعه ای افغانی گام برداشته شود تا زمینه های تفاهم، بیشتر وبهتر گردد.

به امیدانروز

نبی قانع زاده

۱-مطلب مرتبط

۲-مطلب مرتبط

 

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • ۲۸
  • جدی

  • ۱۴۰۰
  • 18
  • January
  • 2022
  • 14
  • جُمادى الآخرة
  • 1443

امار سایت