چند وچونی اندر باب افراط گرایی مذهبی (۳)

 

ریشه ها:
چندوچونی…
فصل دوم:
تاریخ معاصر: چنانچه در مقولات پیشین گفته آمد: پس از جنگ خانمان سوز جهانی دوم؛ دنیای آدم ها، تکانه تحول سازی را تجربه کردند!.مغزهای اندیشمند دلسوز؛ برای آینده انسانهای زخمی و آسیب رسیده؛ به دنبال درمان دردهایشان کمر بستند که فرآیند آن به ابداع اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیونهای تاثیر گذار و … سرانجام یافت و بشریت؛ چند گاهی آرامش خجسته ای را مضمضه کرده اند و مسلمانان نیز چندگاهی را در ظاهر آرامتر زیستند!.

به تدریج جهان به دو قطب قدرت شرقی و غربی منقسم گشت و جنگ سرد آغاز یافت. کشورهای مسلمان نیز از کاروان عقب نماندند: پاره ای به این قطب و پاره ای به آن قطب؛ قمر گشتند و حتی بخش عمده مصرف کلان جنگ سرد از جیب سخاوت مند مسلمانان نفتی در نواحی خلیج و … تامین میگشت. در فصل های اخیر جنگ سرد؛ قدرت سرخ قطب شرقی هوس جهان گشایی اش گل گرفت با شعار(کور، کالی، دودی!) افغانستان را بلعید ولی هضم نتوانست. قدرت متجاوز از درون و بیرون بصورت نسبتا هماهنگ؛ دچار انقلاب هاضمه گردید!.

تجاوز شوروی در داخل افغانستان؛ حمله به دین، ناموس و گنجهای زیرین و زبرین این کشور تعریف یافت و برای دفع آن؛ جهاد آغاز گردید و خواب خوش گذشته متجاوز آشفته گشت!. تجاوز یاد شده که برای تغییر توازن قدرت از جانب شوری و اذناب آن؛ صورت گرفت از سوی قدرت رقیب نیز به مثابه حرکت به سمت تحقق رویاهای پترکبیر و رسیدن به آبهای گرم تفسیر گشت. رسانه های منطقه ای و جهانی همزمان جهاد مردم افغانستان را پوشش گسترده دادند و در بعد نظامی و مالی نیز مدرنترین ابزارهای جنگی و رفاهی در اختیار سران مجاهدین گذاشته شدند!.

پوشش ایدیالوژیک جهاد؛ تفاسیر وتاویلات متنوع از کتاب و سنت استنباط میگشت که مطابق ضرورت؛ مفسران نوینی نیز؛ پای به عرصه آموزش و پرورش جهاد می نهادند و آیات جنگ و روایات سختر، خشنتر و … رونق جهانی میافتند و حتی آیت آغازین هر سوره و حدیثی (بسم …) که بنام رحمت و مهر بی مرز خداوند معمول بود؛ واژهای رحمت و مهر آن تبدیل به واژه های خشنتری مانند (قاصم …) تبدیل شده هویت جنگی میگرفتند!. ناگفته پیداست که در این آشفته بازار؛ آیات صلح، برادری، محبت، ایثار، مهربانی و … مشتری نخواهد یافت و تفسیر و تولید آن باید تعطیل میشد که شد!. و آیات و روایات جنگی و سخت افزار که برای آفریننده گان آنها هم نام و هم نان می آفریدند؛ رونق روز افزون میگرفت و هرکه در این میدان رقابت خشونت ساز؛ خونینترین، خشنترین، نفرتبارترین و … تفسیر و تاویل را از متون مذهبی استخراج میکرد؛ به بالا ترین کرسی استادی و استوارترین چوکی قدرت سیاسی و اقتصادی عروج مینمود که نماد آنرا در بلند منزلهای شهرهای بزرگ همینک شاهد ایم و …!.

رویکرد افراطگرایی مذهبی و چپروی در برداشت های متولیان؛ ریشه در همین مایه های دارد که مشتی نمونه خروار آن نگاشته شدند.
تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل!
یاهو!
ادامه دارد …

 

چند وچونی اندر باب افراط گرایی مذهبی (۱)

چند وچونی اندر باب افراط گرایی مذهبی (۲)

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • ۲۸
  • جدی

  • ۱۴۰۰
  • 18
  • January
  • 2022
  • 14
  • جُمادى الآخرة
  • 1443

امار سایت