پروتکل رفع تبعیض به زنان

پروتکل اختیارى کنوانسیون رفع کلیۀ اشکال تبعیض نسبت به زنان
نویسنده: سازمان ملل متحد
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۷۸
نوع متن: قوانین بین الملل

اعلام شده توسط مجمع عمومى سازمان ملل متحد، مورخ ۶ اکتبر ۱۹۹۹ (قطعنامۀ A/RES/54/4 )

دولت‌هاى معاهد (هم‌پیمان) پروتکل حاضر

با توجه به اینکه منشور ملل متحد، مجداداً اعتقاد به حقوق اساسى فرد، منزلت و ارزش شخص انسان و برابرى حقوق زنان و مردان را مورد تأیید قرار مى دهد.

نیز با توجه به اینکه اعلامیه‌ً جهانى حقوق بشر اعلام مى دارد که همه‌ً موجودات

بشر از لحاظ حیثیت و در حقوق، آزاد و برابر به دنیا مى آیند و اینکه هر کس مى تواند بدون هیچ تمایزى، به ویژه تمایز جنسى، خواهان تمامى حقوق و کلیه‌ً آزادى هاى مذکور در اعلامیه باشد،

با تذکر اینکه میثاق‌هاى بین‌المللى حقوق بشر و دیگر اسناد بین‌المللى حقوق بشر، تبعیض مبتنى بر جنسیت را ممنوع مى کنند،

ضمن یادآورى کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (کنوانسیون) که در آن دولت‌هاى معاهد، تبعیض علیه زنان را محکوم مى کنند و مى پذیرند که به کمک همه‌ً وسایل مناسب، و بدون تأخیر، سیاستى را دنبال کنند که در جهت رفع تبعیض علیه زنان باشد،

با تأکید بر اینکه (این دولت‌ها) مصمم‌اند اِعمال کامل حقوق اساسى و آزادى هاى اساسى توسط زنان، در شرایطى برابر، تضمین شود و تدابیر مؤثرى براى جلوگیرى از نقض این حقوق و آزادى ها اتخاذ کنند،

پذیرفته‌اند که:

مادهً ۱

هر دولت معاهد این پروتکل (“دولت معاهد”) صلاحیت کمیتۀ رفع تبعیض نسبت به زنان (“کمیته”) را در پذیرفتن و بررسى شکایاتى که مشمول اجرای ماده‌ً ۲ مى باشند، به رسمیت مى شناسد.

مادۀ ۲

شکایاتى مى توانند از طرف اشخاص، گروه‌هایى از اشخاص یا به نام اشخاص یا گروه‌هایى از اشخاص مربوط به حوزۀ قضایى یک دولت معاهد ارائه شوند که مدعى اند که توسط این دولت معاهد، قربانى نقض یکى از حقوق مذکور در کنوانسیون شده‌اند. شکواییه به نام اشخاص یا گروه‌هایى از اشخاص فقط با رضایت آن‌ها مى تواند ارائه شود، مگر اینکه نویسنده (شکایت) بتواند ثابت کند که بدون چنین رضا یتى، به نام آن‌ها عمل مى کند.

مادۀ ‌۳

شکایت‌ها باید به صورت کتبى ارائه شوند و نمى توانند (به امضاى) ناشناس باشند. شکایات مربوط به یک دولت معاهد کنوانسیون که معاهد پروتکل حاضر نیست ، توسط کمیته پذیرفته نمى شود.

مادۀ ۴

۱- هیچ شکایتى بدون اینکه توسط کمیته وارسى شده باشد که همهً دادرسى هاى داخلى بدون نتیجه مانده، مورد بررسى قرار نمى گیرد، مگر اینکه روال دادرسى از مهلت معقول در گذرد یا اینکه احقاق [حق] متقاضى از این طریق نامحتمل شود.

۲- کمیته اعلام مى دارد، شکایتى غیرقابل وصول ‌است که:

الف) مربوط به امرى است که قبلاً بررسى شده یا هنوز موضوع بررسى در چارچوب جریان تحقیق دیگرى هست و یا بوده و یا در حوزهً مقررات بین‌المللى ‌است.

ب) با مفاد کنوانسیون ارتباطى ندارد.

ج) آشکارا بى اساس یا بدون ادلهً کافى است.

د) ارائه‌ً چنین شکایاتى سوء استفاده از حقوق باشد.

ه) به موارد پیش از تاریخ به اجرا درآمدن این پروتکل در مورد دولت‌هاى معاهد باز‌گردد، مگر اینکه این موارد پس از این تاریخ ادامه یافته باشد.

مادۀ ۵

۱- کمیته پس از وصول شکایت، و پیش از تصمیم ‌گیرى در محتواى آن، هر زمان مى تواند درخواستى اضطرارى تسلیم دولت معاهد مربوطه کند، تا تدابیر حفاظتى لازم براى احتراز از وارد آمدن خسارت غیر‌قابل جبران به قربانیان نقض احتمالى (حقوق) اتخاذ کند.

۲- کمیته در تصمیم خود در بارهً قابل وصول بودن یا محتواى شکایت، طبق اختیاری که بند ۱ این ماده به او می ‌دهد، از پیش داورى نمى کند.

مادۀ ۶

۱- کمیته، شکایاتى را که به موجب این پروتکل به او ارائه شده، به شرطى که [شخص] ذینفع یا [اشخاص] ذینفع از علنی شدن هویت ‌شان نزد دولت معاهد رضایت داشته ‌باشند، به طور محرمانه به نظر دولت معاهد ذینفع مى رساند، مگر اینکه آن را یکسره بدون ارجاع به دولت معاهد ذینفع، غیرقابل وصول تشخیص دهد.

۲- دولت معاهد ذینفع، ظرف شش ماه، با ذکر تدابیر اصلاحی که بسته به مورد اتخاذ کرده است و توضیحات یا تصریحات شامل دقایق موردى را که موضوع شکواییه است، کتباً به کمیته ارائه مى کند.

مادۀ ۷

۱- کمیته با بررسى شکایاتى که طبق پروتکل حاضر وصول مى کند، تمامى اطلاعاتى را که به وسیلهً اشخاص یا گروه‌هایى از اشخاص یا به نام آن‌ها توسط دولت معاهد ذینفع به ایشان داده شده، مورد توجه قرار مى دهد، ضمن قبول اینکه این اطلاعات باید به طرف‌هاى مربوطه انتقال داده ‌شوند.

۲- کمیته شکایاتى را که به موجب این پروتکل به او ارجاع شده، در پشت درهاى بسته، بررسى مى کند.

۳- کمیته پس از بررسى یک شکایت، ملاحظات خود را در آن باره، احتمالاً همراه با توصیه‌هاى خود، به طرف‌هاى مربوطه مى دهد.

۴- دولت معاهد، ملاحظات و توصیه‌هاى احتمالى کمیته را به طور کامل بررسى مى کند و ظرف شش ماه، با ارائه یک پاسخ کتبى به کمیته، او را از کلیۀ اقداماتى که با توجه به ملاحظات و توصیه‌ها انجام داده، مطلع مى نماید.

۵- کمیته مىتواند از دولت معاهد دعوت کند که از تدابیرى که در پاسخ به ملاحظات و توصیه‌هاى احتمالى او اتخاذ کرده‌ و نیز، در صورت تشخیص کمیته، در گزارش‌هاى بعدى که دولت معاهد، طبق مادۀ ۱۸ کنوانسیون، موظف به ارائه به اوست، اطلاعات گسترده‌ترى در اختیار کمیته بگذارد.

مادۀ ۸

۱- اگر کمیته با استفاده از اطلاعات معتبرى، مطلع شود که دولت معاهد شدیداً یا به طور سیستماتیک حقوق مذکور در کنوانسیون را نقض مى کند، این دولت را به مذاکره در بارۀ مواردى که به او گزارش شده دعوت مى کند و ملاحظات خود را ارائه مى دهد.

۲- کمیته مى تواند بر اساس ملاحظاتى که احتمالاً توسط دولت معاهد ذینفع عنوان شده و نیز هر اطلاع قابل اعتماد دیگرى که دارد، یک یا چند تن از اعضاى خود را به انجام تحقیقات و ارائۀ گزارش نتایج آن، بدون تأخیر، بگمارد. این تحقیقات، زمانى که لازم شد و با موافقت دولت معاهد، مى تواند شامل دیدارهایى در قلمروى این دولت شود.

۳- کمیته، پس از مطالعۀ نتایج تحقیق، آن را در صورت مقتضى، همراه با ملاحظات و توصیه‌ها به دولت معاهد تسلیم مى کند.

۴- دولت معاهد، پس از اطلاع از نتایج تحقیق و ملاحظات و توصیه‌هاى کمیته، ملاحظات خود را ظرف شش ماه به کمیته تسلیم مى کند.

۵- تحقیقات محرمانه است و در تمامى مراحل نیاز به همکارى دولت معاهد دارد.

مادهً ۹

۱- کمیته مى تواند از دولت معاهد ذینفع دعوت کند تا در گزارشى که طبق مادۀ ۱۸ کنوانسیون، موظف به ارائه آن است، در بارهً تدابیرى که در پى تحقیقات انجام شده طبق مادهً ۸ پروتکل حاضر اتخاذ کرده‌است، توضیحاتى عرضه کند.

۲- کمیته مى تواند پس از پایان مهلت شش ماهه مذکور در بند ۴ مادهً ۸، در صورت مقتضى، دولت معاهد ذینفع را دعوت به ارائه‌ً اطلاعات در بارهً تدابیرى کند که در پى چنین تحقیقاتى اتخاذ کرده‌است.

مادهً ۱۰

۱- کلیهً دولت‌هاى معاهد مى توانند، زمانى که پروتکل حاضر را امضا یا تصویب مى کنند یا به آن مى پیوندند، اعلام کنند که صلاحیتى را که مواد ۸ و ۹ به کمیته مى دهند، به رسمیت نمى شناسند.

۲- کلیه‌ً دولت‌هاى معاهد که مفاد مذکور در بند ۱ این ماده را عنوان کرده‌اند، مى توانند در هر زمان اظهارات خود را از طریق اخطاریه‌اى خطاب به دبیر کل، پس بگیرند.

مادهً ۱۱

دولت معاهد، کلیه ً اقدامات لازم را به کار مى برد تا اشخاصى که در حوزه ً قضایى او با کمیته مکاتبه مى کنند، مورد بد‌رفتارى و ارعاب قرار نگیرند.

مادهً ۱۲

کمیته در گزارش سالانه‌اى که طبق ماده‌ى ۲۱ کنوانسیون تنظیم مى کند، خلاصۀ فعالیت‌هایى را که به عنوان پروتکل حاضر انجام داده‌است، متذکر مى شود.

مادهً ۱۳

کلیه‌ً دولت‌هاى معاهد متعهد مى شوند که کنوانسیون را به نحو وسیعى بشناسانند و منتشر کنند، نیز پروتکل حاضر و دسترسى به اطلاعات مربوط به ملاحظات و توصیه ‌هاى کمیته را، به ویژه مواردى را که به این دولت معاهد مربوط مى شود، تسهیل نمایند.

مادهً ۱۴

کمیته، مقررات داخلى خود را متوقف کرده و به وظایفى عمل مى کند که پروتکل حاضر، طبق این مقررات، به او محول مى کند.

مادهً ۱۵

۱- پروتکل حاضر براى امضاى کلیه ً دولت‌هایى که کنوانسیون را امضا کرده، تصویب نموده‌ یا به آن پیوسته‌اند، مفتوح است.

۲- پروتکل حاضر، به تصویب کلیه ً دولت‌هایى می ‌رسد که کنوانسیون را تصویب کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ یا بدان پیوسته‌اند. اسناد براى تصویب نزد دبیر کل سازمان ملل متحد گذاشته خواهد شد.

۳- پروتکل حاضر براى پیوستن کلیه‌ً دولت‌هایى که کنوانسیون را تصویب کرده‌اند یا به آن پیوسته‌اند، مفتوح است.

۴- پیوستن از طریق تسلیم سند پیوستگى نزد دبیر کل سازمان ملل متحد انجام مى شود.

مادهً ۱۶

۱- پروتکل حاضر سه ماه پس از تاریخ تسلیم دهمین سند تصویب یا پیوستن، لازم‌الاجرا ‌مى شود.

۲- لازم‌الاجرا شدن این پروتکل براى هر دولتى که پروتکل حاضر را تصویب مى کند یا پس از لازم‌الاجرا شدن، به آن مى پیوندد، سه ماه پس از تاریخ تسلیم سند تصویب یا پیوستن از طرف این دولت آغاز مى شود.

مادهً ۱۷

این پروتکل هیچ قید و شرطى را نمى پذیرد.

مادهً ۱۸

۱- کلیه‌ً دولت‌هاى معاهد مى توانند پیشنهاد اصلاحى در مورد این پروتکل تسلیم دبیر‌کل سازمان ملل متحد کنند. دبیر‌کل، پیشنهاد را به دولت‌هاى معاهد منتقل کرده و از ایشان مى خواهد اگر چنانچه با فراخواندن یک کنفرانس دولت‌هاى معاهد براى بررسى و به رأى گذاشتن پیشنهاد موافقت دارند، به او اطلاع دهند. اگر حد‌اقل یک سوم دولت‌هاى معاهد با چنین کنفرانسى اعلام موافقت کردند، دبیر کل، کنفرانس را زیر نظر سازمان ملل متحد فرا‌مى خواند. اصلاحاتى که توسط اکثریت دولت‌هاى معاهد حاضر و رأى دهنده در کنفرانس تصویب شد، براى تأیید به مجمع عمومى ملل متحد ارائه مى شود.

۲- تبصره‌هاى اصلاحى، زمانى لازم‌الاجرامی ‌شوند که توسط مجمع عمومى ملل متحد تصویب شده‌ و توسط دو سوم دولت‌هاى معاهد پروتکل حاضر، طبق روال پیش‌بینى شده در قانون اساسى هر یک، پذیرفته شده باشد.

۳- زمانى که تبصره‌هاى اصلاحى لازم‌الاجرا مى شوند، براى دولت‌هاى معاهدى که آن‌ها را پذیرفته‌اند، و براى سایر دولت‌هایى که پاى‌بند مفاد این پروتکل و دیگر تبصره‌هاى اصلاحى اند که قبلاً پذیرفته‌اند، الزام‌آور خواهند شد.

مادهً ۱۹

۱- هر دولت معاهد، همواره مى تواند پروتکل حاضر را با اخطارى کتبى خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد فسخ کند. اعلام فسخ شش ماه پس از اعلام وصول اخطاریه به دبیر کل نافذ مى شود.

۲- لازم‌الاجرایى مفاد پروتکل حاضر در مورد تمامى ابلاغیه‌هاى ارائه شده، طبق مادهً ۲ یا کلیه‌ً تحقیقاتى که طبق مادهً ۸ ، قبل از نافذ شدن اعلام فسخ آغاز شده‌اند، ادامه مى یابد.

مادهً ۲۰

دبیر کل سازمان ملل متحد [موارد زیر را] به اطلاع کلیه‌ً دولت‌ها مى رساند:

الف) امضاها، تصویب‌ها و عضویت‌ها؛

ب) تاریخ لازم‌الاجرا شدن پروتکل حاضر و هر تبصرهً اصلاحى که طبق مادهً ۱۸ تصویب مى شود؛

ج) موارد فسخ طبق مادهً ۱۹

مادهً ۲۱

۱- پروتکل حاضر، که متن‌هاى انگلیسى، عربى، چینى، اسپانیایى، فرانسوى و روسى آن، اعتبار یکسان دارند، به آرشیو سازمان ملل متحد سپرده مى شود.

۲- دبیر کل سازمان ملل متحد، یک نسخه‌ً گواهى شدهً مطابق این پروتکل را به کلیه‌ً دولت‌هاى مذکور در مادهً ۲۵ کنوانسیون تسلیم مى کند.

کتابخانه حقوق بشرو دموکراسی – بنیاد برومند

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • ۱۱
  • قوس

  • ۱۴۰۰
  • 2
  • December
  • 2021
  • 26
  • ربیع الثانی
  • 1443

امار سایت