سفر پنجم خدمات سیار قونسلى سفارت افغانستان به فنلند

 

قرار است تیم خدمات سیار قونسلی سفارت افغانستان در استکهلم به روز جمعه ششم و روز شنبه هفتم ماه جولاى ۲۰۱۸ در کتابخانه

Entresse شهر

 

Espoo به عرضه خدمات قونسلى بپردازند.

پاسپورت هاى تقاضا شده در سفر قبلى چاپ شده و در همین دو روز توزیع مى شوند.

اخذ تقاضانامه پاسپورت الکترونیک٬ ترتیب فورم تذکره غیابی٬ سند تایید هویت٬ وکالتنامه٬ تایید زوجیت٬ تایید اسناد تحصیلى و تمام خدمات شامل در www.embassyofafghanistan.se مطابق رهنمود ویب سایت انجام مى یابد.

زمان:
روز جمعه از ساعت ۱۰ تا ۵ عصر
روز شنبه از ساعت ۱۰ تا ۵ عصر

آدرس:
شهر Espoo کتابخانه Entresse منزل سوم Siltakatu 11

از این که تعداد زیاد هم میهنان مراجعه خواهند کرد، لطفاً نوبت را رعایت کرده و هم چنان به خانواده ها و خانم ها حق اولیت داده شود.

وقتى همکاران ما براى سهولت شما، رخصتى خود را صرف خدمتگذارى مى کنند، لطفاً این بار هم مثل دفعه قبلى، نوبت را خود مراعات کنید و همان فرهنگ عالى را که همیش در خاطر ها خواهد ماند، نشان بدهید. کودکان، خانواده ها و خانم ها را حق اولیت بدهید.

از هم میهنان محترم مقیم فنلند تقاضا مى شود که قبل از مراجعه، اسناد شان را در مطابقت با رهنمود تکمیل کنند. در نظر است که غیر از پاسپورت الکترونیک که چاپ آن مدتى را در بر مى گیرد، سایر خدمات قونسلى در همان روز مراجعه به صورت کامل عرضه گردد و هیچ کارى معطل به ارسال از سویدن نماند. از همین رو اسناد ناقص به هیچ وجه پذیرفته نمى شود. هم چنان احترامانه تقاضا مى شود تا در هنگام مراجعه، نظم در سالون و محل ارایه ى خدمات و هم چنان نوبت را به صورت جدى رعایت کنند.

خدمات ذیل، فقط در صورت تکمیل شرایط یاد شده، عرضه مى گردد:

١- پاسپورت الکترونیک:
اسناد مورد ضرورت: اصل تذکره تایید شده یا قابل اعتماد؛ در صورت کاپى باید مُهر مراجع مهاجرتى در کاپى موجود باشد. دو قطعه عکس ۵/۵؛ فورم خانه پرى شده ى پاسپورت؛ اسناد عکسدار اقامت در فنلند به شمول کارت موقت یا دایمى؛ فیس پاسپورت ١٢٠ یورو؛

تقاضانامه پاسپورت:
http://embassyofafghanistan.se/wp-co…/uploads/E-Passport.pdf
پس از سپردن اسناد، یگانه راه کسب اطلاع از چاپ پاسپورت، تعقیب کردن لست ها در فیسبوک است و لطفاً حد اقل، ۴٠ روز کارى -نه روز عادى- در نظر باشد.
در صورت نیاز به تاییدى برخى تذکره ها، چاپ پاسپورت و توزیع آن تا زمان مواصلت تاییدى تذکره از مرکز، معطل مى ماند.

٢- توزیع فورم تذکره ى غیابى:
اسناد مورد ضرورت: یک قطعه عکس ۵/۵؛ کاپى چاپ شده ى تذکره ى اقارب اصولى، پدر، برادر و یا کاکا؛ فورم خانه پرى شده ى تذکره ى غیابى.
براى سن زیر سن ١٨ سال در صورتى که به تعیین سن به اساس چهره ى ظاهرى قناعت نداشته باشند، لطفاً نتیجه ى معاینات طبى تعیین سن را با خود داشته باشند. زیرا درج سن زیر ١٨ سالگى در فورمه ها صرفاً به همین اساس صورت گرفته مى تواند.
لینک فورم تذکره ى غیابى:
http://embassyofafghanistan.se/…/%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%85-%…

٣- توزیع سند تایید هویت:
اسناد مورد ضرورت: یک قطعه عکس ۵/۵؛ اصل یا کاپى مُهر شده ى تذکره، اسناد تحصیلى، کارت شناسایى یا هر سندى که بیانگر شهرت فرد باشد؛ نکاحنامه یا هر گونه سند هویت از مراجع رسمى افغانستان.
الف: کسانى که اصل یکى از اسناد یاد شده را ارایه کرده بتوانند، مستحق اخذ معتبرترین نوع سند هویت هستند.
ب: کسانى که کاپى مُهر ناشده یکى از اسناد یاد شده را ارایه دهند، صرفاً سند تایید تابعیت یا شهروندى را به اساس مصاحبه حضورى دریافت خواهند کرد و توزیع سند معتبر هویت تا مواصلت تاییدى اصلیت سند ارایه شده شان، معطل مى ماند.
ج: کسانى که هیچ نوع سند ارایه کرده نتوانند، صرفاً مستحق تاییدى شهروندى یا تابعیت به اساس مصاحبه حضورى هستند.

۴- تصدیق مجردى:
وثیقه مجردی، اساساً در محاکم جمهوری اسلامی افغانستان در داخل کشور ترتیب گردیده و بخش قونسلی سفارت، صرفاً پس از تائید ریاست امور قونسلی وزارت خارجه به تصدیق اصلیت آن اقدام می کند. در صورتی که شخص به سند مجردی ضرورت داشته باشد، می تواند به تعیین وکیل با صلاحیت جهت اخذ سند مجردی از محاکم جمهوری اسلامی افغانستان اقدام کرده و ترجمه انگلیسی تصدیق مجردى را که به تائید ریاست محترم امور قونسلی وزارت خارجه رسیده باشد، به بخش قونسلی سفارت جهت تصدیق ارائه کند. به این منظور لطفاً بخش صدور وکالتنامه را مطالعه کنید.

در حالات استثنایی و در صورتی که شخص قبل از سن هژده سالگی از کشور خارج گردیده و اسناد کتبی کامل و قابل اعتبار برای اثبات این امر داشته باشد، می تواند به اخذ سند مجردی اقدام کند.

۵- وکالتنامه:
لطفاً به لینک ذیل مراجعه شود:
www.embassyofafghanistan.se/…/consular-se…/power-of-attorney

۶- براى تمام خدمات دیگر، بخش «خدمات قونسلى» در www.embassyofafghanistan.se ملاحظه و اسناد در مطابقت با رهنمود ها آماده شود.

از آن جا که جهت ایجاد سهولت بیشتر به هم میهنان، تمام اسناد مورد ضرورت شان در همان روز مراجعه ترتیب و توزیع مى گردد، لطفاً با اسناد ناقص مراجعه صورت نگیرد. توجه شود که اصل و کاپى اسناد از قبل آماده گردد.

Henkilön Embassy of Afghanistan, Stockholm kuva.

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • ۲۸
  • جدی

  • ۱۴۰۰
  • 18
  • January
  • 2022
  • 14
  • جُمادى الآخرة
  • 1443

امار سایت