رای به کسانی که پشیمانی در پی دارد:محمد رفیق رجا

اول.فرزندان رهبران مذهبی وقومی: این ها سیاست جدید وجسارت ایجاد تحول را ندارند. بزرگترین شهامت اینها این است که؛ ازآنچه پدران شان با فساد, وتحمیق مردم بدست اورده اند دفاع خواهند کرد. تامین حقوق مردم ؛ برای اینها جلب مشتری برای رونق, بازار تجارت خوانوادگی است. بدون هیچ شکی اکنون در افغانستان یکی از بزرگترین مشکل دادخواهی ومبارزه با تبعیض؛ همین تضاد منافع مردم, با رهبران وحکومت گران است. آنهای که در حکومت اند, همه چیز را خوب می بیند.هیچ حسی نسبت به رنج بیکاری, تبعیض ومشکلات زندگی مردم ندارند. فرزندان رهبران مذهبی وقومی هیچ مسئولیتی , جزمصروفیت تسهیل چرخ, تجارت دین,قوم ومنافع مردم  نخواهند داشت. اگراقوام ومردم افغانستان می خواهند خود را, از منجلاب “جنگ, تبعیض وفقر” نجات دهند؛ به فرزندان ودارودسته های, آنهای که تاجران دین ومالکان قوم اند, رای ندهند.آنها اکنون, هیچ احساس وهیچ ربطی به درد وسرنوشت پراز رنج ومحرومیت قوم وتبارخود ندارند.پدران شان به مالکان سرنوشت ما,تبدیل شده وهر کدام شمشیرهای حریص وخون خواراست که بدستان حکومت های قبیلوی ؛ سرنوشت مردم را به گروگان گرفته است.

دوم.روحانیان: بگذاریم روحانیون کارهای مذهبی وروحانی نمایند. برخی از این روحانیان برای دفاع از منافع مردم ازبسیاری دانشگاهیان وروشنفکران, با شهامت تراند.اما صرف قبای روحانی ونیکتای دانشگاهی ,باعث فریب ما نگردد.چنانچه گفته اند: رای ما” خون ما “است. رای ما در صورت ضامن “حیات وزندگی “ما است که بدون توجه به دین داری وروحانیت کسی, با توجه به؛آگاهی, شهامت وتعهد شخص, به منافع مردم, به کسی داده شود. انتخاب نماینده با صلاحیت ومتعهد, همایش آگاهی وبلوغ مردم است.بخش اعظم بدبختی وفلاکت مردم ما, در انتخاب واعتماد, به کسانی است که شایستگی شخصی وصلاحیت نمایندگی از مرد را ندارند. مردم بدون تعقل و خرد ,بدون توجه وحساب و کتاب به شخصیت افراد, شهرت, وشعار های عوام پسند قومی ودینی او را ملاک قرار داده وبه او رای می دهند واینگونه ,مردم با دستان خود ,سرنوشت ذلت بارخویش را رقم زده وانتخاب می نمایند.

سوم. نماینده گان کشورهای همسایه: آنهای که بر اساس منافع شخصی وفردی از کشورهای همسایه امده اند, ماموران بیگانه اند. این افراد سرانجام, نماینده گان ومدافع, منافع مردم نخواهند بود. این ها از اسمان نیامده است مردم همه را می شناسند. با تاسف که پس از یازده سپتامبر۲۰۰۱ کشورهای همسایه افغانستان, با ایجادمراکزبه ظاهرفرهنگی ومذهبی, اما برای کارهای سیاسی واستخباراتی افغانستان را , حریم امنیت ومنافع کشورهای شان ساخته است. بگذارید کمی روشن تر بگویم . حمایت سیاسی,اقتصادی, امنیتی وحتی نظامی کشورهای همسایه, از اقوام ومردم که تاراج داعش وطالبان اند, یک مسئله کاملا حیاتی , مشروع وحتی ضروری است.اما این حمایت از طریق احزاب سیاسی بر پایه منافع دو طرف می تواند, منطقه ای مارا, از شرشرارت داعشیان وطالبان محافظت نمایند. روابط احزاب سیاسی وملی با کشورهای همسایه افغانستان, در حالکه افغانستان در اشغال ومردمان آن, اسیرحکومت های قومی است , پدیده کاملا طبیعی است. دفاع وحفظ, مدنیت, فرهنگ,زبان , زندگی وسرنوشت مردمان منطقه ای ما, در گروه همکاری متقابل, براساس منافع متقابل وانسانی است. اما متاسفانه چنانچه دیده می شود,کشورهای همسایه افغانستان به خصوص پاکستان وایران, هنوزهم درست مثل سالهای حضورروسها در افغانستان, افراد وحلقات مذهبی وقومی را, برای کارهای استخباراتی وسیاسی, صرفا برای منافع شخصی وخوانوادگی , استخدام نموده است.این کشور ها با صرف اندک, هزینه های اقتصادی, اما به وسیله کارگران فرهنگی ومذهبی, دها بار بیشتر از زمان حضور روسها در افغانستان ریشه دوانده است.این ریشه ها قابل حس وشناخت است. ایجاد تبعیض, بدگمانی وپراکندن نفرت میان مردم, توسط حکومت بی صلاحیت وفاشیستی در افغانستان, مردم را ازاقدام در برابرحضورفرهنگی ومذهبی کشورهای همسایه باز داشته است. انتخاب چهرهای مشکوک ووابسته به بیگانه , بدون هیچ شکی ,مانع روابط ما, بر اساس منافع متقابل با کشور های همسایه می گردد.

چهارم.تنها معیارعلم ودانش کافی نیست: در کشور های غربی ویا در کشورهای که تجربه خوب وعالی در انتخابات وپارلمان دارند؛ تنها ملاک شان تخصص به سیاست وحقوق نیست. به نمایندگی مردم در پارلمان, بنا بر تصمیم احزاب سیاسی ومردم از هرگونه قشر وصنفی , راه می یابند. بدون شک پارلمان جای قانون گذاری است وبشکل طبیعی عده ای حقوق دان به آن راه می یابند. اما قانون گذاری تنها وظیفه ای پارلمان نیست. بر علاوه ی قانون گذاری, نظارت بر کارکرد وسلامت اجرایی دولت,تطبیق قانون اساسی وتصویب قانون عادی, اجرای عدالت ونظارت بر حساب های مالی دولت, سیاست خارجی وداخلی ؛ مهم ترین وظیفه ای نمایندگان پارلمان, به خصوص در کشورما “فهم وطرح مشکلات مردم” است. درک درست مشکلات اقتصادی, سیاسی, امنیتی , اجتماعی وفهم عوامل مشکلات وارائه راه حل ها , طرح وتصویب قوانین با توجه به قانون اساسی وامکانات کشور, برای حل مشکلات مردم, یکی از مهم ترین وظایف نمایندگان را تشکیل می دهد. به همین دلیل کسانی که با درد ورنج مردم ومشکلات واقعی در کشور,اشنای دارند وبرای حل ورفع آن؛ احساس مسئولیت می نمایند, مهم ترین صلاحیت, برای نمایندگی در پارلمان را دارند.

پنجم:عوامل حکومت: حکومت کرزی واشرف غنی, تمام فرصت های تاریخی را از ما گرفتند.کمک های جهان, برای تجدید حیات ستم قومی به مصرف گرفته شد. کرزی واشرف غنی بدون , فساد واستخدام رهبران قومی وافراد, از میان اقوام نمی توانستند به تنهای این همه فرصت هاراقربانی نمایند. فراموشی ویا غفلت, اساس وباعث تجدید وتحکیم بدبختی ملت ها است.رای به تمامی انهای که؛ از منافع مردم گذشتند, تا ارام در پناه سلطه وستم قومی, کاخ زندگی برای فرزندان شان بر افرازند, نه تنها عقلی ومشروع نیست که به فرزندان وآینده  انها, غفلت وکفر ورزیدن است.

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • ۲۸
  • جدی

  • ۱۴۰۰
  • 18
  • January
  • 2022
  • 14
  • جُمادى الآخرة
  • 1443

امار سایت