درباره ما

درباره ما

دربیش از سه دهه جنگ و بحران که پیامدهای دشواری را به دنبال داشته است که یکی ازآنها مهاجرت و آوارگی میلیونها شهروند افغانستان بوده واین پدیده باعث گردیده که این مردم در سراسر جهان در جستجوی پناهگاه امن بوده وهجرت نمایند.

در این چند دهه آوارگی علیرغم سختی ها ومشکلات که درپی داشته است از جهات مثبت آن تا چه حد استفاده مطلوب شده است ؟

آیا زمینه ای بوجود آمده است تا آرزوها و امیدهای مهاجرین افغانستان در آن انعکاس یابد؟

آیا رنجها و در بدری های چند دهه آوارگی ومهاجرت بطور درست منعکس شده است ؟

از پیشرفت تکنولوژی و رسانه آنعده مهاجرین وپناهندگان که فرصت استفاده داشته اند چقدر استفاده مطلوب را برده اند ؟

آیا ارتباط مهاجران و پناهندگان با داخل کشور ضرورت دارد ؟ درصورت نیاز ، چگونه این ارتباط تامین گردد؟

دراین راستا وبسایت مهاجر شکل دهی وسازمان دهی شده است وبا ایده ای انسجام وتدبر برمبنای اندیشه وتفکر گامهای را بردارد.

وبیشترین آرزو هایش دراینها خلاصه میگردد :

۱- ترویج دوستی ، محبت ، برادری وبرابری را دربرنامه ای خود برگزیده است تا بی عدالتی ، تبعیض و خشونت دیگر جایگاهی در جامعه نداشته باشد.

۲- افراط وتفریط را عامل بی ثباتی دانسته ، تلاش می ورزد تا از ان پرهیز وحتی المقدور با آنها مبارزه نماید.

۳- تقویت دموکراسی و حقوق بشر را موثرترین راه برای نجات انسان امروزی تشخیص داده است در برقراری آن کوشا خواهد بود.

۴- احترام متقابل به عقاید دیگران را خوبترین راه برای آرامش و ثبات در جامعه ارزیابی می نماید.

۵- تقویت کانون خانواده ؛ از اهداف مهم صفحه انترنتی مهاجر خواهد بود وتربیت نسل جوان ونسل های اینده را در این راستا با اهمیت دانسته وبی بند باری را یکی از خطرها و انحطاط درجامعه میداند.

۶- تعلیم وتربیه (اموزش و پرورش) را یکی از ارکان مهم و باعث رشد و تقویت جامعه ارزیابی می نماید.

وب سایت مهاجر

  • ۱
  • دلو

  • ۱۴۰۰
  • 21
  • January
  • 2022
  • 17
  • جُمادى الآخرة
  • 1443

امار سایت