اداره مهاجرت فنلند: اوضاع افغانستان و سومالی مانند قبل بطور بی ثبات و نا امن باقیمانده است

اداره مهاجرت فنلند اوضاع امنیتی سه کشور عراق، افغانستان و سومالی را از نو مطالعه نموده و در تاریخ ۲۰٫۶٫۲۰۱۸ بشرح ذیل اعلان داشته است که این متن فوری توسط اتحادیه سراسری انجمن های افغانها ترجمه گردید و در اختیار هموطنان عزیز قرار داده می شود.

Irakin, Afganistanin ja Somalian tilannekatsaukset päivitetty
Lähde: www.Migri.fi (20.6.2018)
ترجمه توسط: شورای رهبری اتحادیه

Maahanmuuttovirasto on päivittänyt Irakin, Afganistanin ja Somalian turvallisuustilannetta koskevat tilannekatsaukset.
” اداره کل امور مهاجرت فنلند، اطلاعاتش را از اوضاع امنیتی عراق، افغانستان، سومالیا اپدیت و بروز نموده است”
Tilannekatsausten mukaan Afganistanissa ja Somaliassa tilanne on pysynyt epävakaana. Myös Irakissa on useita alueita, joissa väkivalta on edelleen korkealla tasolla.
“بر طبق معلومات نو، اوضاع افغانستان و سومالی مانند قبل بطور بی ثبات و نا امن باقیمانده اند. همچنین در عراق در چندین منطقه ای آن، مشکل امنیتی وجود دارد و خشونت ها در آن مناطق در سطح بالا قرار دارند.”
Turvapaikanhakijalle myönnetään kansainvälistä suojelua aina, jos häntä uhkaa henkilökohtainen vaino tai vakava haitta kaikkialla kotimaassaan. Se, että aikuinen tai Suomeen ilman huoltajaa tullut alaikäinen turvapaikanhakija ilmoittaa olevansa kotoisin näiden kolmen maan joltakin tietyltä alueelta, ei ole automaattisesti peruste kansainvälisen suojelun saamiseen.
“پناهندگی و حمایت بین المللی همیشه به پناهجویی داده می شود، که متقاضی شخصا” خودش مورد تهدید و شکنجه قرار داشته و در کشور خودش با مشکلات جدی مواجه گردیده باشد. اینکه یک شخص بالغ و بزرگسال و یا اطفال زیر سن ۱۸ ساله که به تنهایی به فنلند آمده و تقاضای پناهندگی نموده باشند، صرفا” بخاطر اینکه شهروند این سه کشور (عراق، افغانستان و سومالیا) باشند و ساکن بعضی از مناطق نا امن آن کشورها باشند، بطور اتوماتیک از امتیاز کسب اقامت و پناهندگی برخور دار نمی شوند.” (توجه: این متن داخل پرانتز شامل ترجمه نیست و فقط جهت توضیح بیشتر ذکر شده است: پناهندگی بر اساس کنوانسیون پناهندگی ۱۹۵۱ جنیوا و دیگر میثاق ها و معاهده های بین المللی داده می شود که در آن جان شخص متقاضی بخاطر مسایل سیاسی، مذهبی و عقیدتی و یا مسایل قومی (پاکسازی قومی و تبعیض نژادی) درخطر بوده باشد، صرفا” نا امن بودن کشور که یک مشکل عمومی برای تمام ساکنان آن کشور است، ممکن است برای گرفتن پناهدگی کافی نباشد).
Turvapaikanhakijan tilanne arvioidaan aina henkilökohtaisesti. Jokaisen kohdalla selvitetään, uhkaako juuri häntä vaino tai vakava haitta, jos hän palaisi kotimaahansa. Jos uhkaa, selvitetään myös se, onko hänen mahdollista asettua asumaan kotimaassaan toiselle alueelle, jossa kyseistä uhkaa ei ole.
” تقاضای پناهندگی هر شخص بطور انفرادی و جداگانه بررسی و جداگانه تصمیم گیری می شود. در بررسی درخواست ها، تقاضای هر فرد بطور دقیق مطالعه می شود که آیا فرد متقاضی در کشور خودش مورد تهدید و شکنجه و یا مشکل جدی بوده است که بخاطر آن جانش در خطر قرار گرفته باشد. اگر متقاضی به کشورش بازگردانیده شود، آیا در آنجا جانش در معرض خطر خواهد بود؟ آیا امکان این وجود دارد که وی در کدام منطقه ای دیگر، بغیر از منطقه زیست قبلی اش، در امنیت زندگی کند؟ ”
Tätä niin sanotun sisäisen paon mahdollisuutta arvioidaan aina niin, että hakijan henkilökohtaiset olosuhteet otetaan huomioon. Jos hakijana on esimerkiksi yksintullut alaikäinen tai vailla turvaverkkoa oleva yksinäinen nainen, hänen ei edellytetä pakenevan maan sisällä. Sisäistä pakoa ei myöskään sovelleta, jos hakija joutuisi kotimaassaan maansisäisten evakkojen leiriin asumaan.
” به این نقل و انتقال و فرار در داخل کشور از منطقه ای به منطقه ای دیگر گفته می شود، که مسایل شخصی هر متقاضی در تصمیم گیری مورد توجه و دقت قرار می گیرند. مثل” اگر متقاضی یک نو جوان زیر سن ۱۸ ساله باشد و به تنهایی آمده و درخواست پناهدگی کرده باشد و یا یک زن تنها باشد، از آنها چنین انتظاری نمی رود که خطرات نقل و انتقال داخلی و فرار از منطقه ای به منطقه دیگر را در کشور خودشان متقبل شوند، بلکه مشکلات آنها قابل درک هستند. همچنین از کسانی که در کشور خودشان اگر از منطقه ای به منطقه ای دیگری در حالت فرار و گریز باشند، آنها را در اردوگاهها و کمپ ها نگهداری کنند، شامل آنها نیز نمی شود.”
Maahanmuuttovirasto päivittää katsaukset puolen vuoden välein. Päätöksenteossa käytetään kuitenkin aina ajantasaista maatietoa, koska turvallisuustilanne kaikissa maissa voi vaihdella nopeastikin. Jos maiden tilanne muuttuu, päätöskäytäntöäkin muutetaan katsausten välillä tarvittaessa.
” اداره مهاجرت فنلند هر شش ماه یکبار اوضاع امنیتی کشورها را مورد ارزیابی مجدد قرار می دهد و معلومات تازه را در تصمیم گیری هایش مد نظر می گیرد، زیرا اوضاع امنیتی در تمام کشور ممکن است که خیلی زود تغییر کنند. اگر وضعیت امنیتی یک کشور تغییر کند، بر اساس آن تصامیم اداره مهاجرت نیز تغییر خواهند کرد.
Afganistanin turvallisuustilanne jatkuu epävakaana
بی ثباتی وضعیت امنیتی افغانستان همچنان ادامه دارد
Afganistanin turvallisuustilanne on pysynyt tänäkin vuonna epävakaana. Maan tietyissä osissa mielivaltaisen väkivallan uhka on äärimmäisen korkea, eikä niihin palauteta ketään. Näitä alueita ovat edelleen:
“وضعیت امنیتی افغانستان مانند سال گذشته بی ثبات و نا امن باقی مانده است. در بعضی از مناطق کشور تهدید های امنیتی در سطح خیلی بالا قرار دارند، که به آن مناطق نمی توان کسی را پس فرستاد.”
• Helmandin maakunta ولایت هلمند
• Uruzganin piirikunnat Tirin Kot, Dehrawud ja Chora ولسوالی های ترین کوت، دهراوود و چوره
• Nangarharin maakunnan eteläiset piirikunnat Achin, Kot, Nazyan, Chaparhar, Bati Kot, Pachir wa Agam, Khogiani ja Deh Bala/Haska Mina
در مناطق جنوب ولایت ننگرهار: اچین، کوت، نازیان، چپرهار، بتی کوت، پیچیرآگام، خوگیانی و ده بالا/ هسکه مینه
• Kandaharin maakunnassa piirikunnat Ghorak, Khakriz, Maiwand, Nish ja Shah Wali Kot.
در بعضی مناطق ولایت قندهار مانند غورک، خاکریز، نیش و شاه ولی کوت
Poliittista ilmapiiriä leimaavat lokakuussa pidettävät parlamentti- ja paikallisvaalit. Kapinalliset ovat jatkaneet hyökkäyksiä siviilikohteisiin etenkin Kabulissa. Iskuja on suunnattu kansainvälisten ja valtiollisten toimijoiden lisäksi shiiavähemmistöä, toimittajia, uskonoppineita ja vaalien järjestämisessä mukana olevia tahoja vastaan.
” فضای سیاسی موجود در حال حاضر این است که در ماه اکتبر قرار است که انتخابات پارلمانی و شوراهای ولایتی برگزار شوند. شورشیان بر حملات شان علیه مردم ملکی در کابل همچنان ادامه می دهند. بیشتر حملات به مراکز خارجی ها و اماکن دولتی و همچنین به اقلیت شیعه مذهب، خبرنگاران، فعالین مذهبی و مراکز انتخاباتی بوده اند.”
Talibanin taistelukausi on lähtenyt käyntiin toukokuussa hyökkäyksillä Farahin ja Ghaznin maakuntiin. Liike on vakiinnuttanut asemaansa aiemmin valtaamillaan maaseutualueilla, mutta ei ole saanut laajennettua valtapiiriään merkittävästi uusille alueille. Alkuvuoden aikana siviiliuhrien lukumäärä pysyi vuosien 2016 ja 2017 tasolla.
” فصل جنگی طالبان با حملات این گروه به ولایت فراه و غزنی در ماه می شروع شد. این گروه ساحات تحت کنترول خودش را بیشتر از گذشته در مناطق اطراف گسترش داده است، اما نتوانسته است که مناطق شان را خیلی وسعت دهد. در آغاز سال روان، رقم تلفات ملکی تقریبا” به همان اندازه ای که در سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ بودند، بوده است.”
برای خوانش کل متن مذکور به زبان فنلندی به وبسایت اداره مهاجرت از طریق لینک ذیل مراجعه کنید.

https://migri.fi/…/irakin-afganistanin-ja-somalian-tilannek…

با تقدیم احترامات!
اتحادیه سراسری انجمن های افغانهای فنلند

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • ۱۱
  • قوس

  • ۱۴۰۰
  • 2
  • December
  • 2021
  • 26
  • ربیع الثانی
  • 1443

امار سایت